Raport bieżący nr 1/2017

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.


Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. (Emitent) z siedzibą w Kaliszu podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.:
I . Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2016 rok – 28.04.2017 roku.
II. Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2017 roku –
28.09.2017 roku.
III. Skonsolidowane raporty kwartalne:
1. Za I kwartał 2017 roku – 29.05.2017 roku
2. Za III kwartał 2017 roku – 28.11.2017 roku
Zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2017 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze.
Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka „WISTIL” S.A. nie będzie przekazywała raportu za II i IV kwartał 2017 roku.
Podstawa prawna: § 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).