Raport bieżący nr 2/2017

Temat: Wstępne wyniki finansowe „WISTIL” S.A. i Grupy Kapitałowej „WISTIL” S.A.

Podstawa prawna: Art.17 ust.1 MAR – informacja poufna.

Zarząd „Wistil” S.A. z siedzibą w Kaliszu w związku z zakończeniem agregacji danych finansowych na potrzeby przygotowania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta i Grupy Kapitałowej „Wistil” S.A. za 2016 rok przekazuje do publicznej wiadomości -wybrane wstępne dane finansowe za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. ( w nawiasach przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego).
Wstępne wyniki „Wistil” S.A.:
– przychody ze sprzedaży 5.258,4 tys. zł (4.716,5 tys. zł );
– zysk z działalności operacyjnej 4.204,9 tys. zł (4.343,6 tys. zł );
– zysk netto 8.651,3 tys. zł (7.274,5 tys. zł ).

Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej „Wistil” S.A.:
– przychody ze sprzedaży 280.458 tys. zł ( 255.171 tys. zł );
– zysk na działalności operacyjnej 21.188 ( 13.015 tys. zł );
– zysk netto 16.120 tys. zł (11.354 tys. zł ).
Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki art.17 ust.1 MAR ze względu na istotne zdaniem Zarządu Spółki zmiany względem okresu porównywalnego odnotowane przez Grupę oraz Emitenta. Największy wpływ na zaprezentowane wstępne wyniki finansowe Grupy miał wynik uzyskany w Grupie Kapitałowej „Lubiana” S.A. Jednocześnie Emitent przypomina , iż ostateczne wyniki finansowe za w/w okres zostaną przedstawione w raportach rocznych ( jednostkowym i skonsolidowanym ) za 2016 rok , które zostaną opublikowane w dniu 28 kwietnia 2017r.