Komunikaty i raporty

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WISTIL” S.A. na dzień 15 maja 2024

Zarząd WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do KRS nr 26570, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 15 maja 2024 r. na godz.10.00 w Kancelarii Notarialnej Arkadiusza Fraja w Kaliszu ul. Sukiennicza nr 8/2, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad:
1) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2023 roku
2) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WISTIL S.A. za rok obrotowy 2023
3) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WISTIL oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WISTIL za rok 2023
4) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023
5) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023
6) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023
7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023
6. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zgodnie z art. 406 § 1 KSH uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 700-1500.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WISTIL” S.A. na dzień 18 maja 2023

Zarząd „WISTIL” S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 26570, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 maja 2023 r. na godz.10.00 w Kaliszu, ul. Sukiennicza nr 8/2, z następującym  porządkiem obrad:

 1. Otwarcie  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 7. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
 8. sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta za rok 2022;
 9. wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022;
 10. oceny Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022r. oraz  oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022,
 11. oceny Rady Nadzorczej  z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WISTIL, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WISTIL za rok 2022 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Grupy za rok obrotowy 2022;
 12. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022;
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
 14. zatwierdzenia  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku;
 15. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
 16. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WISTIL oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WISTIL za rok 2022;
 17. pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022,
 18. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022;
 19. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;
 20. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
 21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zgodnie z art. 406 § 1 KSH Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 700-1500.

Raport bieżący nr 16/2018

Temat: Informacja o wykluczeniu z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki WISTIL S.A.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. (Emitent) z siedzibą w Kaliszu informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr  1280/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku, postanowił wykluczyć  z obrotu giełdowego 1.000.000 akcji spółki WISTIL S.A. oznaczonych kodem „PL WSTIL00012” z dniem 21 grudnia 2018 roku.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Raport bieżący nr 15/2018

Temat

Powzięcie wiadomości o podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj dalej

Raport bieżący nr 14/2018

Temat: Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WISTIL S.A. uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji).

 

Podstawa prawna: Art.17 ust.1 MAR – informacja poufna.

 

Zarząd Spółki WISTIL S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WISTIL S.A. podjęło  jednogłośnie uchwałę w sprawie przywrócenia akcjom Spółki WISTIL S.A. formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji).

 

Jednocześnie NWZA WISTIL S.A. zobowiązało Zarząd Spółki WISTIL S.A. do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu.

 

Raport bieżący nr 13/2018

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki „WSTIL” S.A. w dniu 13 września 2018 r. 

 

Podstawa prawna : art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. w dniu 13 września 2018  r. :

 

–        Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE ” Sp. z o.o.  561.849 akcji zwykłych na okaziciela i tyle samo głosów, co stanowi 56,18 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz  56,18 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

 

–        Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II” Sp. z o.o.  213.300 akcji zwykłych na okaziciela i tyle samo głosów, co stanowi 21,33 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz  21,33 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

 

–        Zenona Kwiecień – 121.689 akcji zwykłych na okaziciela i tyle samo głosów, co stanowi 12,17 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz  12,17 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

 

–        Iwona Kwiecień-Poborska – 103.162 akcji zwykłych na okaziciela i tyle samo głosów. co stanowi 10,32 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz  10,32 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

 

Raport bieżący nr 12/2018

Temat:  Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WISTIL S.A. w dniu 13 września  2018 r.

 

Podstawa prawna:        Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Zarząd Spółki WISTIL  S.A. („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) („Rozporządzenie”), przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 13 września  2018 r. („NWZA”)

Jednocześnie zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 7-9 Rozporządzenia, Emitent informuje, że NWZA nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Treść podjętych uchwał

Czytaj dalej

Raport bieżący nr 11/2018

Temat :   Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

               Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 13 września 2018 roku.

 

Podstawa prawna:        Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Na podstawie par 19 ust 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 757)  w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd WISTIL S.A. przekazuje niniejszym treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 13 września 2018 roku.

 

Treść projektów uchwał

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA WISTIL S.A. 13.09.2018

 

Raport bieżący nr 10/2018

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WISTIL” S.A. na dzień 13 września 2018 roku.

 

 Podstawa prawna:    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Na podstawie par 19 ust 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd WISTIL S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13 września 2018 roku.

 

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZA WISTIL S.A. na dzień 13.09.2018

2024 © WISTIL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone