Akcjonariusze

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WISTIL” S.A. na dzień 15 maja 2024

Zarząd WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do KRS nr 26570, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 15 maja 2024 r. na godz.10.00 w Kancelarii Notarialnej Arkadiusza Fraja w Kaliszu ul. Sukiennicza nr 8/2, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad:
1) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2023 roku
2) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WISTIL S.A. za rok obrotowy 2023
3) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WISTIL oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WISTIL za rok 2023
4) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023
5) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023
6) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023
7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023
6. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zgodnie z art. 406 § 1 KSH uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 700-1500.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WISTIL” S.A. na dzień 18 maja 2023

Zarząd „WISTIL” S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 26570, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 maja 2023 r. na godz.10.00 w Kaliszu, ul. Sukiennicza nr 8/2, z następującym  porządkiem obrad:

 1. Otwarcie  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 7. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
 8. sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta za rok 2022;
 9. wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022;
 10. oceny Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022r. oraz  oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022,
 11. oceny Rady Nadzorczej  z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WISTIL, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WISTIL za rok 2022 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Grupy za rok obrotowy 2022;
 12. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022;
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
 14. zatwierdzenia  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku;
 15. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
 16. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WISTIL oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WISTIL za rok 2022;
 17. pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022,
 18. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022;
 19. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;
 20. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
 21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zgodnie z art. 406 § 1 KSH Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 700-1500.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WISTIL S.A. na dzień 19 maja 2022

Zarząd WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 26570, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19 maja 2022 r. na godz.11.30 w Kaliszu, ul. Złota 40, sala 212, II piętro, z następującym  porządkiem obrad:

 1. Otwarcie  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
  2. wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021,
  3. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021,
  4. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WISTIL”S.A. w 2021 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL”S.A.  za rok obrotowy 2021 oraz
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021,
  3. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021,
  4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WISTIL”S.A. w 2021 roku, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL”  S.A. za rok obrotowy 2021;
  5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
  6. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
  7. powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 § 1 KSH: Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 700-1500.

V wezwanie akcjonariuszy WISTIL S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Kaliszu, pod adresem ul. Złota 40,, 62-800 Kalisz, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Czytaj dalej

IV wezwanie akcjonariuszy WISTIL S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Kaliszu, pod adresem ul. Złota 40,, 62-800 Kalisz, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Czytaj dalej

III wezwanie akcjonariuszy Spółki WISTIL S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Kaliszu, pod adresem ul. Złota 40,, 62-800 Kalisz, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Czytaj dalej

II wezwanie akcjonariuszy Spółki WISTIL S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Kaliszu, pod adresem ul. Złota 40,, 62-800 Kalisz, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami. Czytaj dalej

I wezwanie akcjonariuszy Spółki WISTIL S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Kaliszu, pod adresem ul. Złota 40,, 62-800 Kalisz, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Czytaj dalej

Kod LEI dla WISTIL S.A.  259400EDQCS1GO57PB41 – „WISTIL”S.A.

Aktualności

Urbanistyczno – architektoniczny projekt koncepcyjny zagospodarowania terenów poprzemysłowych  WISTIL BIZNES PARK

                                                               WISTIL BIZNES PARK

      Zdjęcie nr 1 P2   P3P4   W1W2W3W4                                         

 

 

 

 DOBRE PRAKTYKI

 

                                                        PL_GPW_dobre_praktyki_WISTIL

 

  STATUT SPÓŁKI

                                                     JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI WISTIL 2014-06-24

                                                  

                              

                                                                                         

 

2024 © WISTIL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone