Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WISTIL” S.A. na dzień 18 maja 2023

Zarząd „WISTIL” S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 26570, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 maja 2023 r. na godz.10.00 w Kaliszu, ul. Sukiennicza nr 8/2, z następującym  porządkiem obrad:

 1. Otwarcie  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 7. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
 8. sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta za rok 2022;
 9. wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022;
 10. oceny Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022r. oraz  oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022,
 11. oceny Rady Nadzorczej  z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WISTIL, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WISTIL za rok 2022 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Grupy za rok obrotowy 2022;
 12. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022;
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
 14. zatwierdzenia  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku;
 15. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
 16. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WISTIL oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WISTIL za rok 2022;
 17. pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022,
 18. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022;
 19. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;
 20. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
 21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zgodnie z art. 406 § 1 KSH Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 700-1500.