Raport bieżący nr 6/2013

Temat: Połączenie Spółek – jednostek podporządkowanych Emitentowi.

Podstawa prawna : art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu informuje, iż w dniu 6 czerwca 2013r., powziął informację, o tym że, zgonie z postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; sygn. akt: PO.IX NS-REJ.KRS/9974/13/409, z dniem 3 czerwca 2013 roku dokonano wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia spółek: Zak1ady Porcelany „Ćmielów” Sp. z o.o. i  Porcelana  „Chodzież” S.A., postanowienie nie jest prawomocne. Połączenie zostało dokonane poprzez
przeniesienie całego majątku Spółki Zakłady Porcelany ”Ćmielów” Sp. z o.o.  na Spółkę Porcelana ”Chodzież” S.A., w której kapitał został podwyższony do kwoty 20.366.107,20 zł., w drodze emisji 3.800.000 sztuk akcji serii D o wartości nominalnej 2,79 zł.  i numerach od 3499681 do 7299680. W wyniku dokonanego połączenia Spółka Porcelana „Chodzież” S.A.
zmieniła nazwę na Polskie Fabryki Porcelany ”Ćmielów” i ”Chodzież” S.A., a siedzibę Spółki przeniesiono do Ćmielowa. Jednocześnie informujmy, iż na podstawie art. 494 § 1 k.s.h, z dniem połączenia, tj. z dniem 3 czerwca 2013 r. Spółka Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej – Zakładów Porcelany „Ćmielów” Sp. z o.o.