Raport bieżący nr 7/2013

Temat: Informacja w sprawie rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna : art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Na podstawie paragrafu 5 ust.1 pkt 21) Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Zarząd WISTIL S.A. informuje, iż powziął w dniu 13 czerwca 2012 r. informację o złożeniu przez Pana  Jarosław Gręda oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki WISTIL S.A. i ze składu Rady Nadzorczej Spółki WISTIL S.A.