Raport bieżący nr 5/2013

Temat :   Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 25 czerwca 2013 r.

 Podstawa prawna :    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pózn. zm. ) Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść projektów uchwał ZWZA Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 25 czerwca 2013 r. oraz informację o ogólnej liczbie akcji.

 

UCHWAŁA   NR   1 /2013

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   25  czerwca 2013 r.

 

 

W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia.

 

 

Par.1.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. powołuje na Przewodniczącego  Zgromadzenia :

 

Panią /a ……………………………………………………………..

 

 

Par. 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów  …………………

w tym :

Liczba głosów „za”  ………………

Liczba głosów „przeciw”  …………….

Liczba głosów wstrzymujących się  ………………..

 

 

 

 

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA   NR   2 /2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   25  czerwca 2013 r.

W sprawie : przyjęcia porządku obrad.

Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A.  u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad :

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki w 2012 r.

b) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2012,

c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za

2012 rok , sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r. oraz wniosku Zarządu w

sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2012,

d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL” za rok obrotowy

2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WISTIL” w 2012 roku.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.,

c) pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2012,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL” za

rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WISTIL” w

2012 roku,

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w

roku obrotowym 2012,

f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich

obowiązków w roku obrotowym 2012.

8. Zmiany w Statucie Spółki.

9. Zamknięcie obrad

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

w tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

Przewodniczący

ZWZA

 

 

UCHWAŁA   NR   3 /2013

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   25  czerwca 2013 r.

 

W sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

 

Na podstawie art. 420 par. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje :

Par. 1.

Uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

w tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

 

 

 

Przewodniczący

ZWZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA   NR   4 /2013

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   25  czerwca 2013 r.

 

W sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Par. 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie :

1. …………………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………………..

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wyniku głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

w tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

 

Przewodniczący

ZWZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA   NR   5 /2013

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   25  czerwca 2013 r.

W sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki „WISTIL” S.A. za 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art.395  par.2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz                par.25 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A.            u c h w a l a ,  c o   n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 , na które składa się :

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., zamykający się po stronie aktywów i

pasywów sumą : 74 099 872,43 zł. ( słownie : siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt

dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i czterdzieści trzy grosze),

 

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

wykazujący stratę netto w wysokości : 3 192 260,31 zł. ( słownie: trzy miliony sto

dziewięćdziesiąt dwa tysiące  dwieście sześćdziesiąt złotych i trzydzieści jeden groszy),

 

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia

2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę : 3 192 260,31 zł. ( słownie: trzy

miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące  dwieście sześćdziesiąt złotych i trzydzieści jeden

groszy),

 

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę : 242 531,86 zł. ( dwieście

czterdzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych i osiemdziesiąt sześć groszy)

6. dodatkowe informacje i objaśnienia

Par. 2.                                                                                                                                                      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

w tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

 

Przewodniczący

ZWZA

 

 

 

 

 

UCHWAŁA   NR   6 /2013

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   25  czerwca 2013 r.

 

W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.

Działając na podstawi art. 393 pkt. 1 Ksh , art. 395 par. 2 pkt. 1 Ksh oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A.  u c h w a l a ,               c o   n a s t ę p u j e :

Par. 1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

w tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

Przewodniczący

ZWZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA   NR   7 /2013

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   25  czerwca 2013 r.

w sprawie : pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2012.

Działając na podstawie art. 395 par.2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. postanawia ,        c o   n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Stratę netto Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w wysokości 3 192 260,31 zł (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych i trzydzieści jeden groszy)  w całości pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

 

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

w tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

 

Przewodniczący

ZWZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA   NR   8 /2013

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   25  czerwca 2013 r.

 

W sprawie : zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

„WISTIL” za rok obrotowy 2012 .

Działając w oparciu o art. 395 par.5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a l a ,   c o   n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „WISTIL” w Kaliszu za rok obrotowy 2012 , na które składa się :

 

1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. , który po stronie aktywów i

pasywów zamyka się sumą 209 185 tys. zł. ,

 

2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do

31 grudnia 2012 roku wykazujące stratę netto w wysokości 13 111 tys. zł. ,

 

3) rachunek zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do

31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 16 046 tys. zł.,

 

4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia

2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu gotówki w kwocie 592 tys. zł.

 

5) dodatkowe informacje i objaśnienia

 

6) oraz sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „WISTL”

za rok obrotowy 2012.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

w tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

Przewodniczący

ZWZA

 

 

 

UCHWAŁA   NR   9 /2013

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   25  czerwca 2013 r.

 

W sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 , art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A.              u c h w a l a ,   c o   n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. za okres od 1.01.do 31.12.2012 r.  Prezesowi Zarządu „WISTIL” S.A. Panu Mieczysławowi Kędzierskiemu.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

w tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

Przewodniczący

ZWZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA   NR   10 /2013

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   25  czerwca 2013 r.

 

W sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 , art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a l a ,   c o   n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. za okres od 01.01. do 31.12.2012 r. Wiceprezesowi Zarządu  Panu Arturowi Poborskiemu.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

w tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

Przewodniczący

ZWZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA   NR   11 /2013

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   25  czerwca 2013 r.

 

 

W sprawie : udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania

obowiązków w 2012 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a l a ,   c o    n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej „WISTIL” S.A.,   Pani Zenonie Kwiecień.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

w tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

Przewodniczący

ZWZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA   NR   12 /2013

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   25  czerwca 2013 r.

 

W sprawie :   udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

w 2012 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a l a ,    c o    n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej               „WISTIL” S.A.,  Pani Ninie Surma.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

w tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

Przewodniczący

ZWZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA   NR   13 /2013

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   25  czerwca 2013 r.

 

W sprawie :   udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

w 2012 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a l a ,    c o    n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej               „WISTIL” S.A.,  Panu  Jarosławowi  Grenda.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

w tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

Przewodniczący

ZWZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA   NR   14 /2013

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   25  czerwca 2013 r.

 

 

W sprawie :  udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

w 2012 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej              „WISTIL” S.A.,   Panu Jarosławowi Marczak.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

W tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

Przewodniczący

ZWZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA   NR   15 /2013

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   25  czerwca 2013 r.

 

W sprawie :  udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

w 2012 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. za okres od 01.01. do 15.02.2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej „WISTIL” S.A. , Pani Justynie Przyjemska.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

W tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

Przewodniczący

ZWZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA   NR   16 /2013

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   25  czerwca 2013 r.

 

W sprawie :   udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

w 2012 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. za okres od 06.03. do 21.06.2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej „WISTIL” S.A. , Panu Łukaszowi Ścigała.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

W tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

Przewodniczący

ZWZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA   NR   17 /2013

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   25  czerwca 2013 r.

 

W sprawie :   udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

w 2012 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. za okres od 06.03. do 31.12.2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej „WISTIL” S.A. ,  Panu   Marcinowi  Hausman.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

W tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

Przewodniczący

ZWZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA   NR   18 /2013

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   25  czerwca 2013 r.

 

W sprawie :   udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

w 2012 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. za okres od 21.06. do 31.12.2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej „WISTIL” S.A. ,  Panu   Zbigniewowi Turlakiewicz.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

W tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

Przewodniczący

ZWZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA   NR   19 /2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   25  czerwca 2013 r.

 

W sprawie :   zmian w Statucie Spółki.

 

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  Spółki „WISTIL”  S.A.  postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany :

Par. 1.

Dotychczasowemu  § 6  Statutu Spółki nadać nowe, następujące brzmienie:

„§ 6 Przedmiotem działalności Spółki jest:
1.    PKD 64.20 – Działalność holdingów finansowych.

 1. PKD 70.10 –      Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem      holdingów

finansowych

3.   PKD 64.92 – Pozostałe formy udzielania kredytów.

 1. PKD 64.99 – Pozostała      finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana ,

z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

 1. PKD 68.10 – Kupno i sprzedaż nieruchomości na      własny rachunek.

6.   PKD 68.20 – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

7.   PKD 77.40 – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,  z wyłączeniem prac

chronionych prawem autorskim.

 1. PKD 62.0   – Działalność związana z      oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz

działalność powiązana.

 1. PKD 63.1   – Przetwarzanie danych; zarządzanie      stronami internetowymi (hosting) i podobna

działalność ; działalność portali internetowych.

 1. PKD 95.1   – Naprawa i konserwacja komputerów i      sprzętu komunikacyjnego.
 2. PKD 46.41 – Sprzedaż      hurtowa wyrobów tekstylnych.
 3. PKD 47.51 – Sprzedaż      detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych

sklepach.

 1. PKD 49.41 – Transport      drogowy towarów.
 2. PKD 47.91 – Sprzedaż      detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
 3. PKD 47.82 – Sprzedaż      detaliczna wyrobów tekstylnych , odzieży i obuwia prowadzona na

straganach i targowiskach.”

 

Par. 2.

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z par. 1 do

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Par. 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian statutowych.

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

w tym :

Liczba głosów „za” ………………

Liczba głosów „przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

Zgłoszone sprzeciwy –

Przewodniczący

ZWZA

 

 

 

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji „WISTIL” S.A.

oraz liczbie głosów z tych akcji.

 

Ogólna liczba akcji w Spółce „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu na dzień ogłoszenia wynosi – 1.000.000 akcji  i  daje tyle samo głosów z tych akcji.

Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.