Raport bieżący nr 30/2011

Temat: informacja w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Emitent informuje, że w dniu 27 września 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WISTIL S.A. powołało w skaład Rady Nadzorczej Pana Jarosława Gręde powierzając funkcję członka Rady Nadzorczej.  Pan Gręda posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – Uniwersytecki Łódzki. Pan Gręda pracował jako Kierownik Działu Marketingu obecnie Dyrektor Handlowy w Zakładach Dziewiarskich GRAMARK – Wiączyn  Dolny. Pan Gręda nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Gręda nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2011-09-27 Mieczysław Kędzierski
Artur Poborski
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarzadu