Raport bieżący nr 31/2011

Temat: odwołanie i powołanie członków Zarządu Spółki WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie par. 5 pkt 22 oraz par. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne infromacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Emitent informuje, że Rada Nadzorcza Spółki WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu z dniem 27 września 2011 r.  odwołała z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarzadu Dyrektora Generalnego Pana Mieczysława Kędzierskiego. Jednocześnie Rada Nadzorcza spółki WISTIL S.A. powołała z dniem 27 września 2011 r. w skład Zarządu Spółki WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu: Pana Mieczysława Kędzierskiego powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Artura Poborskiego – powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Pan Mieczysław Kędzierski – wykształcenie wyższe ekonomiczne, zarządzanie przedsiębiorstwem – mgr ekonomii. Od 2006 r. do sierpnia 2010 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu -Dyrektora Generalnego w Fabryce Firanek i Koronek HAFT S.A. w Kaliszu, od sierpnia 2010 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego w Spółce pod firmą Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A. z/s w Kaliszu – spółce zależnej od Emitenta. Wcześniej Pan Mieczysław Kędzierski pracował w SILWANA Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim – pełnił funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego. Od grudnia 2008 do kwietnia 2009 był Wiceprezesem Zarządu Spółki WISTIL S.A.. Od sierpnia 2010 do września 2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego w Spółce WISTIL S.A. z/s w Kaliszu.
Za zgodą Rad Nadzorczych Spółki WISTIL S.A. i HAFT S.A. Pan Mieczysław Kędzierski jest jednocześnie Prezesem Zarządu spółki pod firmą Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.a. z siedzibą w Kaliszu, spółce zależnej od Emitenta, poza tym nie prowadzi żadnej działalności poza przedsiębiorstwem emitenta, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w spółce emitenta.

Pan Artur Poborski – wykształcenie wyższe, absolwent Politechniki Łódzkiej Wydziału Organizacji i Zarządzania. Posiada doświadczenie w zakresie zaopatrzenia w spółkach: WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu,  Fabryce Firanek i Koronek HAFT S.A. z/s w Kaliszu- spółce zależnej od Emitenta, Fabryce Nici ARIADNA S.A. z siedzibą w Łodzi. Ponadto Pan Artur Poborski wchodzi w skład Rad Nadzorczych spółek: Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A. z/s w Kaliszu, ZPSCHiM PIOTROWICE Sp. z o.o. – Zawichost, Zakłady Porcelany Stołowej LUBIANA S.A. – Łubiana k/Kościerzyny, Zakłady Porcelany ĆMIELÓW Sp. z o.o. – Ćmielów.
Pan Artur Poborski nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem emitenta, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce WISTIL S.a. oraz osoba ta nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako czlonek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

W/w członkowie Zarządu Spółki WISTIL S.A. nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
 

2011-09-27

 

Mieczysław Kędzierski

Artur Poborski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu