Raport bieżący nr 25/2011

Temat: Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WISTIL S.A. w dniu 27 września 2011 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice” sp. z o.o. z siedzibą w Piotrowicach wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080914 oraz Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice II” sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000070497, posiadające odpowiednio  485.374 i 213.300 akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym „WISTIL” S.A. z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Majkowskiej 13, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026570 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”),
jako akcjonariusze reprezentujący łącznie 69,87% kapitału zakładowego i ogółu głosów w Spółce, przekazują treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 września 2011 r.

Treść projektów uchwał zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu.

Ogólna liczba akcji w WISTIL S.A. na dzień ogłoszenia wynosi 1.000.000 akcji na okaziciela, każda o wartości nominalnej 5,00zł; na dzień ogłoszenia odpowiada im 1.000.000 głosów.

Załączniki:

Plik Opis
projekty.pdf Projekty  uchwał na NWZA

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2011-08-31 Mieczysław Kędzierski Wiceprezes Zarzadu – Dyrektor Generalny