Skonsolidowany raport półroczny PS 2011

Skonsolidowany raport półroczny PS 2011

za półrocze roku obrotowego 2011 obejmujący okres

                                                  od 2011-01-01 do 2011-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według

                                                           MSSF/MSR w walucie zł

raport cz.1

raport cz.2

raport cz.3

Sprawozdanie z działalności grupy i Raport z przeglądu biegłych