Raport bieżący nr 13/2014

Temat:   Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna : art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu :

Na podstawie par. 5 pkt 19 oraz par. 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu do badania i przeglądu sprawozdań finansowych ,wybrała w dniu 16 grudnia 2014 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi firmę audytorską „BILANS – SERVIS  Sp. z o.o. GRUPA FINANS – SERVIS,  25 – 528 Kielce, ul. Zagnańska 84,  wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem : 187.

 

Z podmiotem tym zostanie zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych Emitenta w 2014 r.

Emitent po raz pierwszy skorzysta z wybranego podmiotu przy badaniu i przeglądzie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych.