Raport bieżący nr 12/2014

Temat:                                   Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od emitenta.

Podstawa prawna:         Art.56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

 

Zarząd ”WISTIL”S.A. (dalej: „Emitent”) , informuje , iż w dniu 15 grudnia 2014 roku podmiot zależny od Emitenta, spółka Fabryka Firanek i Koronek „HAFT”S.A. z siedzibą w Kaliszu (dalej: „Spółka zależna”) zawarła umowę sprzedaży warunkową nieruchomości zabudowanej  położonej w Gorzowie Wielkopolskim, oznaczonej jako działka nr 40/6 , o łącznej powierzchni 2,8292 ha , dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00088976/6, (dalej: Nieruchomość).

Strona kupująca – spółka WITPOL Sp. z o.o.  z siedzibą w Radomiu.

Umowa zawarta została pod warunkiem, że zarządca kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej, to jest Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą nie skorzysta z przysługującego prawa pierwokupu – zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z 20.10.1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007 roku Nr 42, poz. 274 – tekst jednolity z późn. zm.).       

15 grudnia 2014 roku Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, jako zarządca kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej, zrezygnowała  z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości.

W dniu 15 grudnia 2014 roku Spółka zależna zawarła umowę przeniesienia prawa własności wyżej opisanej Nieruchomości.

Cena sprzedaży Nieruchomości wyniosła 11315997,60 (jedenaście milionów trzysta piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem 60/100) złotych brutto, w tym kwota wynosząca 2115999,55 (dwa miliony sto piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 55/100) złotych stanowi podatek od towarów i usług.   

Cena ta zostanie zapłacona w następujący sposób:  

– w dniu zawarcia umowy część ceny w sumie wynoszącej 6439998,64 (sześć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem 64/100) złotych netto, została przekazana przelewem na rachunek bankowy wierzyciela hipotecznego zbywającej Spółki, to jest na rachunek Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, Centrum Korporacyjne w Kaliszu,

– w terminie do  22 grudnia 2014 roku reszta ceny w sumie wynoszącej 4875998,96 (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 96/100) złotych, obejmującej podatek od towarów i usług wynoszący 2115999,55 (dwa miliony sto piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 55/100) złotych, zostanie przekazana w następujący sposób:         

a) kwotę wynoszącą 2759999,41 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 41/100) złotych, przelewem na rachunek bankowy wierzyciela hipotecznego zbywającej Spółki, to jest na rachunek Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, Centrum Korporacyjne w Kaliszu,

b) pozostałą kwotę, stanowiącą podatek od towarów i usług, wynoszącą 2115999,55 (dwa miliony sto piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 55/100) złotych, przelewem na rachunek bankowy zbywającej Spółki prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. Oddział w Kaliszu.

Wydanie przedmiotu umowy w posiadanie nabywającej Spółki nastąpi w terminie do 22 grudnia  2014 roku.

 

Umowa nie zawiera żadnych specyficznych warunków charakterystycznych dla tej umowy i nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

 

Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna – par. 5 ust. 1, pkt 3 oraz  par. 9Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.)