Raport bieżący nr 11/2014

Temat:         Wypowiedzenie umowy przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań           

                         finansowych.

Podstawa prawna : art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu :

 

Na podstawie par. 5 pkt 20 oraz par. 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. niniejszym informuje, że wybrana przez Radę Nadzorczą Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 13 maja 2014 r. do badania i przeglądu sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych Emitenta w 2014 r., firma audytorska „U-FIN” Sp. z o.o. Biuro Audytorskie i Rachunkowe , Grupa Finans – Servis z/s w Łodzi , ul. Gdańska 80, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 208/07.03.1995r.,  z dniem 17 listopada 2014 roku, wypowiedziała umowę  nr 1/B/2015 z dnia 19 maja 2014 o badanie sprawozdania finansowego „WISTIL” S.A. za 2014 rok.

Przyczyna wypowiedzenia w/w umowy podana jest  w „Informacji o rozwiązaniu umowy na usługi audytorskie” przesłana przez „U-FIN” Sp. z o.o. do Komisji Nadzoru Audytowego, która stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 Informacja o rozwiązaniu umowy