Raport bieżący nr 1/2015

Temat: daty przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu , przekazuje poniżej stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2015 r. : I. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2014 r. – 29.04.2015 r. II. Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2015 r. – 31.08.2015 r. III. Raporty kwartalne: 1. za IV kwartał 2014 r. – 27.02.2015 r. 2. za   I  kwartał 2015 r. – 15.05.2015 r. 3. za  II  kwartał 2015 r.- nie przekazujemy raportu na podstawie par. 101 ust. 2 rozporządzenia  

    Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych  

    przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za

    równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem

    członkowskim – Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm. 4. za III kwartał 2015 r. – 13.11.2015 r. Podstawa prawna : Par. 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).