Raport bieżący nr 12/2013

Temat :  zmiana stanu posiadania akcji „WISTIL”S.A. przez  „HAFT”S.A.

Podstawa prawna :

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy i art. 70 pkt 1) z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Treść raportu:

Zarząd Spółki WISTIL S.A. Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z siedzibą w Kaliszu informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30 września 2013 r. otrzymał zawiadomienie od podmiotu zależnego – Fabryki Firanek i Koronek „HAFT”S.A. w Kaliszu  o następującej treści:

      „Zarząd spółki Fabryka Firanek i Koronek  „HAFT” S.A. z siedzibą w Kaliszu, działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 184, poz. 1539 ze zm.) informuje o zmianie dotychczasowego stanu posiadania akcji spółki „WISTIL”S.A.

W związku z dokonaną w dniu 27 września 2013 r. transakcją zbycia  na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji pakietowej zawartej poza godzinami sesji giełdowej,  60.599 akcji na okaziciela   oznaczonych kodem ISIN PLWSTIL 00012, po cenie 13,10 złotych (słownie: trzynaście złotych i dziesięć groszy) za akcję, spółka „HAFT”S.A. przestała być  posiadaczem akcji „WISTIL”S.A.

Przed zmianą, w posiadaniu „HAFT”S.A. znajdowało się 60.599 akcji „WISTIL”S.A.

o wartości nominalnej  5 złotych (słownie: pięć złotych) każda , co stanowiło 6,06 % w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 60.599 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 6,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu WISTIL”S.A.

Zbycia w/w akcji dokonano w celu pozyskania środków na poprawę sytuacji finansowej spółki.”