Raport bieżący nr 13/2013

Temat :  Rejestracja zmian Statutu Spółki WISTIL S.A.

Podstawa prawna:   art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Treść raportu:

Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu informuje, że otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie w KRS – Rejestrze Przedsiębiorców zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. uchwałą nr 19/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki . Treść nowego jednolitego tekstu Statutu Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna : par. 38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

 

JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI WISTIL 25.06.2013