Raport bieżący nr 11/2013

Temat :  o zmianie stanu posiadania akcji „WISTIL”S.A. przez  Członka Rady Nadzorczej

„WISTIL”S.A.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Treść raportu:

Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z siedzibą w Kaliszu informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 września 2013 r. otrzymał zawiadomienie od członka  Rady Nadzorczej „WISTIL” S.A.,

o nabyciu w dniu 13 września 2013 roku 30szt.(słownie: trzydzieści sztuk) akcji „WISTIL” S.A. po cenie 22,17 zł(słownie: dwadzieścia dwa złote 17/100) za jedną akcję. Pan Zbigniew Turlakiewicz  posiada obecnie 30 szt. akcji „WISTIL” S.A.