Raport bieżącego Nr 18/2012

Temat: używanie znaku towarowego słowno-graficznego oraz udzielone licencje.

Podstawa prawna : art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Zarząd Spółki WISTIL S.A. z/s w Kaliszu niniejszym informuje, że wystąpił z wnioskiem do Urzędu Patentowego RP o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny WISTIL GRUPA oznaczony numerem Z.405491, stanowiący wspólną markę korporacyjną.

Ponadto, Zarząd Emitenta, podjął decyzję o udzieleniu licencji na wyżej wymieniony znak towarowy takim spółkom jak : HAFT , LUBIANA , CHODZIEŻ , ĆMIELÓW i ARIADNA, w tym celu z wyżej wymienionymi spółkami zostaną zawarte odpowiednie umowy licencyjne na używanie znaku towarowego, którego wizerunek słowno-graficzny jest następujący  .

Załącznik:

Logo_grupy_wistil