Raport bieżący nr 17/2012

Temat: zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od emitenta .

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Spółki „WISTIL”  S.A. z/s w Kaliszu informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że Spółka pod firmą Fabryka Firanek i Koronek  „Haft” S.A. z/s w Kaliszu – Spółka zależna od Emitenta –zawarła w dniu 11.10.2012 r. znaczącą umowę z  NOWOTECMA GmbH , z/s w Austrii.

Przedmiotem umowy jest sprzedaż używanej  linii technologicznej do produkcji  włóknin puszystych w technologii termobonding, znajdującej się w Zakładzie Sprzedającego w Gorzowie Wlkp. za cenę netto 1.650.000 EUR. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych, powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu oraz nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą umowę stanowi kryterium , o którym mowa  par. 2 , ust. 1 , pkt 44, ,ppkt a. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

 

Podstawa prawna – par. 5 ust. 1, pkt 3 oraz par. 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) –