RB nr 4/2011

Temat: tekst jednolity Statutu Spółki „WISTIL” S.A. uwzględniający zmiany wprowadzone przez NWZA w dniu 10.11.2010 r. i które zostały wpisane do rejestru emitenta.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25 stycznia 2011 r. otrzymał Postanowienie z Sądu Rejonowego Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – o wpisaniu do rejestru emitenta zmiany przedmiotu działalności – dotyczy par. 6 Statutu Spółki . Zmiana przedmiotu działalności Spółki „WISTIL” S.A. została dokonana przez NWZA w dniu 10.11.2010 r. W zwiazku z powyższym przekazujemy treść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu.
Niniejszy tekst jednolity Statutu Spółki „WISTIL” S.A. w Kaliszu został sporządzony  na podstawie:
1. Tekstu Jednolitego opracowanego przez Radę Nadzorczą i przyjętego Uchwałą Nr 16/2001 z dn. 24.10.2001 r. – tekst jednolity Rady Nadzorczej został opracowany na następujących  aktach  notarialnych:

– z dnia 22.01.1992 r. Rep. A Nr 788/1992 zawierający  pierwotny tekst Statutu Spółki oraz zmianach wprowadzonych :
–  dnia 28.06.1993 r. Rep. A Nr  6313/1993
–  dnia 30.06.1994 r. Rep. A Nr  14468/1994
–  dnia 27.09.1995 r. Rep. A Nr  3820/1995
–  dnia 26.05.1996 r. Rep. A Nr  1560/1996
–  dnia 27.04.1997 r. Rep. A Nr  1606/1997
–  dnia 10.06.1997 r. Rep. A Nr  2144/1997
–  dnia 18.06.1997 r. Rep. A Nr  2239/1997
–  dnia 15.01.1998 r. Rep. A Nr 161/1998
–  dnia 28.04.1998 r. Rep. A Nr  1948/1998
–  dnia 23.04.1999 r. Rep. A Nr  1606/1999
–  dnia 28.10.1999 r. Rep. A Nr  4087/1999
–  dnia 24.10.2001 r. Rep. A  Nr  4109/2001

2. oraz późniejszych zmian wprowadzonych :

–      dnia 5.08.2002 r.   Rep. A Nr  2607/2002
–      dnia 10.06.2003 r. Rep. A Nr  2448/2003
–      dnia 13.06.2005 r. Rep. A Nr  1980/2005
–      dnia 21.06.2006 r. Rep. A Nr  2471/2006
–      dnia 29.08.2008 r. Rep. A Nr  4005/2008
–      dnia 31.07.2009 r. Rep. A Nr  2873/2009
–      dnia 08.10.2009 r. Rep. A Nr  3707/2009
–      dnia 19.08.2010 r. Rep. A Nr  3348/2010
–      dnia 10.11.2010 r. Rep. A Nr  19781/2010

Kalisz,  listopad  2010 rok

TEKST JEDNOLITY STATUTU
SPÓŁKI POD FIRMĄ  „WISTIL”
Spółka Akcyjna  w KALISZU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1.  Firma Spółki brzmi :„WISTIL”  Spółka Akcyjna.
2.  Spółka może używać skrótu firmy: „WISTIL” S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w  językach obcych.

§ 2
Siedzibą Spółki jest miasto Kalisz

§ 3
Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych a także innych właściwych przepisów prawa.

§ 4
1. Spółka może działać na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.

§ 5
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 6
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. PKD 46.41 – Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
2. PKD 47.51 – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
3. PKD 49.41 – Transport drogowy towarów
4. PKD 64.20 – Działalność holdingów finansowych
5. PKD 64.92 – Pozostałe formy udzielania kredytów
6. PKD 64.99 – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana , z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
7. PKD 47.91 – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
8. PKD 47.82 – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych , odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach.

III. KAPITAŁ WŁASNY

§ 7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000.000 złotych ( słownie: pięć milionów złotych ) i dzieli się na 717.400 ( słownie: siedemset siedemnaście tysięcy czterysta ) akcji serii A i 282.600 ( słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset ) akcji serii B o wartości nominalnej 5,00 złotych ( słownie: pięć złotych ) każda.
2. Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczasowych.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego jest możliwe przez przeniesienie na kapitał zakładowy części środków z kapitału rezerwowego lub nadwyżki kapitału zapasowego ponad wartość przeznaczoną wyłącznie na pokrycie strat bilansowych albo innego funduszu tworzonego w Spółce z zysku.
5. Akcje Spółki mogą być umorzone co za każdym razem wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, która podlega ogłoszeniu.
6. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.

§ 8
1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
2. W celu wydania akcji Spółka złoży je w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. lub depozycie innego podmiotu uprawnionego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przyjmowania i przechowywania papierów wartościowych i spowoduje wydanie akcjonariuszom imiennych świadectw depozytowych.
3. Świadectwo depozytowe jest wyłącznym dokumentem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcjami i wykonywania innych praw związanych z akcjami.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 9
Władzami Spółki są:
1. Zarząd Spółki
2. Rada Nadzorcza
3. Walne Zgromadzenie

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 10
1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby Członków. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa Zarządu pozostałych Członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza określa liczbę Członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, Członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

§ 11
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Do szczególnych uprawnień Zarządu należy:
– nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których cena nabycia bądź wartość ustalona w oparciu o opinię rzeczoznawcy nie przekracza 30 % wartości aktywów netto Spółki, wg ostatniego bilansu,
– wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego oraz ustalenie jej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, a także ustalenie dnia dywidendy dla zaliczki oraz terminu jej wypłaty. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo regulamin Zarządu.

§ 12
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, dwóch Członków Zarządu albo jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

§ 13
1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z Członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z Członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej Członków do dokonania takich czynności prawnych.
2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowę o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez Zarząd i obowiązujące przepisy.

B. RADA NADZORCZA

§ 14
1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech ( 3 ) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.

§ 15
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

§ 16
1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania Wniosku.
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z pkt. 2. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 17
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosów na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 18
1. Rada Nadzorcza może delegować swoich Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, Członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego Członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 19
1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1/ ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
2/ ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
3/ składania Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny w zakresie pkt. 1 i 2,
4/ badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
5/ wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których cena nabycia przewyższa 30 % wartości aktywów netto Spółki wg ostatniego bilansu,
6/ wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
7/ powoływanie, odwoływanie i zawieszenie Członków Zarządu,
8/ delegowanie Członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
9/ wybór biegłego rewidenta.

§ 20
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 21
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie jeżeli uzna to za wskazane.
2. Zwyczajne walne zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w  ust. 1 oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie jeżeli uzna to za wskazane.
3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie mogą również zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
4. Zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia mogą żądać akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego;  żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej

§ 22
1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
2. Rada Nadzorcza albo akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w § 22 ust. 2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 23
Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki.

§ 24
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

§ 25
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością ¾ głosów w sprawach wymienionych w Kodeksie Spółek Handlowych przewidujących taką większość.
3. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

§ 26
1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
2. Uchwała w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki dla swej skuteczności nie wymaga wykupienia akcji tych akcjonariuszy , którzy nie zgadzają się na zmianę jeżeli uchwała będzie powzięta  w jawnym głosowaniu imiennym większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
§ 27
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodnicząca Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 28
Organizację Spółki określa Regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 29
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 30
1. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest zobowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzień roku oraz sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

§ 31
1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1/ kapitał zapasowy
2/ fundusz inwestycji
3/ kapitał rezerwowy
4/ dywidendy
5/ inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Dzień ustalenia praw do dywidendy i dzień wypłat dywidendy uchwala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32
Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka publikuje w sposób przewidziany przepisami prawa.

§ 33
Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim . Dz. U. Nr 33 , poz. 259 z późn. zm. ) – par. 38 ust. 1  pkt. 2 a oraz par. 100 ust. 4.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2011-01-25 Mieczysław Kędzierski

Barbara Olszewska

Wiceprezes Zarządu

Prokurent