Raport bieżacy nr 5/2018

Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WISTIL S.A. w dniu 05 czerwca 2018 roku

 

 Podstawa prawna:        Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki WISTIL  S.A. („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) („Rozporządzenie”), przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 05 czerwca 2018 r. („ZWZ”) oraz treść dokumentów będących przedmiotem obrad.

W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania Emitent informuje, że sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta oraz grupy kapitałowej WISTIL  S.A. za rok obrotowy 2017, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 6a), 6b), 6d) przyjętego porządku obrad wraz ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 27 kwietnia 2018 r., a ponadto są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem:  https://wistil.pl/komunikaty/

Jednocześnie zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 7-9 Rozporządzenia, Emitent informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Treść podjętych uchwał

Treść uchwał podjętych przez ZWZA WISTIL S.A. w dniu 05.06.2018