Raport bieżący nr 6/2018

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Spółki „WISTIL” S.A. w dniu 05 czerwca 2018 r. :

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Podstawa prawna : art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. w dniu 05 czerwca 2018  r. :

– Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE ” Sp. z o.o. – 485.374 akcji zwykłych na okaziciela i tyle samo głosów, co stanowi 98,1832 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz  48,5374 % głosów w ogólnej liczbie głosów.