Raport bieżący nr 5/2015

Temat:   wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Spółki

                  „WISTIL” S.A. w dniu 26.06.2015 r. :

Podstawa prawna : art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Treść raportu:

Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Spółki „WISTIL” S.A. w dniu 26.06.2015 r. :

 

1. Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE ” Sp. z o.o.  

    –  485.374 akcji zwykłych na okaziciela i tyle samo głosów, co stanowi 98,31 % głosów   

        na tym walnym zgromadzeniu oraz  48,5374 % głosów w ogólnej liczbie głosów.