Raport bieżący nr 6/2015

Temat :   Treść  uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

               Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 26 czerwca 2015 r. oraz informacja

                o zgłoszonych sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego

                zgromadzenia .

Podstawa prawna :   Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

  1. Na podstawie § 38 ust. 1 punkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

    w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

    wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami

    prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm. )

    Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez

    ZWZA Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 26 czerwca 2015 r. :

     UCHWAŁA   NR   1 /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   26  czerwca 2015 r.

  

W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia.

                                                                                   § 1.

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. powołuje na Przewodniczącego  Zgromadzenia    Panią Irenę Święcicką.

 

                                                         § 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy:  493703

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,37%

Łączna liczba ważnych głosów : 493703

w tym :

Liczba głosów „za”  : 488574

Liczba głosów „przeciw”: 5129

Liczba głosów wstrzymujących się : 0

Zgłoszone sprzeciwy – 2 akcjonariuszy

 

 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                           

                                                                                                              ZWZA

 

             UCHWAŁA   NR   2 /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   26  czerwca 2015 r.

 

W sprawie : przyjęcia porządku obrad.

 

Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A.  uchwala , co następuje :

 

                                                                                         § 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad :

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy                   

    i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie:

    a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności   

        Spółki w 2014 r.

    b) wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014,

    c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 

        2014 rok , sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. oraz wniosku Zarządu w

        sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014,

    d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL” za rok obrotowy 

        2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WISTIL” w 2014 roku.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

    a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,

    b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r.,

    c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014,

    d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL” za  

        rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WISTIL” w

        2014 roku,

     e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w  

         roku obrotowym 2014,

     f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich  

         obowiązków w roku obrotowym 2014.

8. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                         § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 493703

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,37%

Łączna liczba ważnych głosów: 493703

w tym :

Liczba głosów „za”: 488574

Liczba głosów „przeciw”: 1438

Liczba głosów wstrzymujących się: 3691

Zgłoszone sprzeciwy – 1 akcjonariusz

                                                                                              

                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                          

                                                                                                              ZWZA

 

 

 

 

            UCHWAŁA   NR   3 /2015

 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   26  czerwca 2015 r.

 

W sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

 

Na podstawie art. 420 § 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje :

                                         § 1.

Uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

 

                                                          § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 493703

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,37%

Łączna liczba ważnych głosów: 493703

w tym :

Liczba głosów „za”: 490012

Liczba głosów „przeciw”: 3691

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

 

 

 

                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                           

                                                                                                            ZWZA

    

 

                  UCHWAŁA   NR   4 /2015

 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   26  czerwca 2015 r.

 

W sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej.

                                                                   § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie :

1. Jarosław Wilner

 

                                                                   § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wyniku głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 493703

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,37%

Łączna liczba ważnych głosów: 493703

w tym :

Liczba głosów „za”: 490012

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 3691                                        

 

                                                                                     

                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                          

                                                                                                              ZWZA

 

 

 

  

                 UCHWAŁA   NR   5 /2015

 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   26  czerwca 2015 r.

W sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki „WISTIL” S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  § 25 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A.  uchwala , co  następuje :

                                                                                  § 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 , na które składa się :

 

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

 

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., zamykający się po stronie aktywów i

    pasywów sumą : 79 062 488,85 zł ( słownie : siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćdziesiąt 

    dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt pięć groszy),

 

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.             

    wykazujący zysk netto w wysokości : 1 525 456,13 zł(słownie: jeden milion pięćset

    dwadzieścia pięć tysięcy  czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i trzynaście groszy),

 

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia  

    2014 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę : 1 525 456,13 zł(słownie: jeden milion

    pięćset dwadzieścia pięć tysięcy  czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i trzynaście groszy),

 

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.    

    wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę : 628 111,97 zł. ( sześćset

    dwadzieścia osiem tysięcy sto jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy),

 

6. dodatkowe informacje i objaśnienia

                                                                                      § 2.  

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 493703

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,37%

Łączna liczba ważnych głosów: 493703

w tym :

Liczba głosów „za”: 485574

Liczba głosów „przeciw”: 5129

Liczba głosów wstrzymujących się: 3000

Zgłoszone sprzeciwy – 2 akcjonariuszy

 

                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                           

                                                                                                              ZWZA

 

 

  

                 UCHWAŁA   NR   6 /2015

 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   26  czerwca 2015 r.

 

W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r.

Działając na podstawi art. 393 pkt. 1 Ksh , art. 395 § 2 pkt. 1 Ksh oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A.  uchwala , co  następuje :

                                                                 § 1.

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.

                                                      § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 493703

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,37%

Łączna liczba ważnych głosów: 493703

w tym :

Liczba głosów „za”: 485374

Liczba głosów „przeciw”: 5129

Liczba głosów wstrzymujących się: 3000

Zgłoszone sprzeciwy – 2 akcjonariuszy

                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                                 ZWZA

 

 

 

   

               UCHWAŁA   NR   7 A/2015

 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   26  czerwca 2015 r.

w sprawie : podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. postanawia ,  co   następuje :

                                                                                              § 1.

Zysk netto Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w wysokości : 1 525 456,13 zł(słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia pięć tysięcy  czterysta pięćdziesiąt sześć złotych  i trzynaście groszy),  w całości przeznaczyć na  kapitał zapasowy Spółki.

 

                                                                                              § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 493503

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,35%

Łączna liczba ważnych głosów: 493503

w tym :

Liczba głosów „za”: 485374

Liczba głosów „przeciw”: 5129

Liczba głosów wstrzymujących się: 3000

Zgłoszone sprzeciwy – 2 akcjonariuszy

 

                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                                 ZWZA

 

 

    

                    UCHWAŁA   NR   8 /2015

 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   26  czerwca 2015 r.

 

W sprawie : zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

                    „WISTIL” za rok obrotowy 2014 .

Działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. uchwala , co  następuje :

                                                                                        § 1.

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „WISTIL” w Kaliszu za rok obrotowy 2014 , na które składa się :

 

1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. , który po stronie aktywów i

    pasywów zamyka się sumą  204 588 tys. zł. ,

 

2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do                

    31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w wysokości 6 723 tys. zł. ,

 

3) rachunek zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do                  

    31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 539 tys. zł.,

 

4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia

    2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu gotówki w kwocie 1 330 tys. zł.

 

5) dodatkowe informacje i objaśnienia

 

6) oraz sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „WISTL” 

    za rok obrotowy 2014.

                                                                                              § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 4935032

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,35%

Łączna liczba ważnych głosów: 493503

w tym :

Liczba głosów „za”: 485374

Liczba głosów „przeciw”: 5129

Liczba głosów wstrzymujących się: 3000

Zgłoszone sprzeciwy – 2 akcjonariuszy

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                        ZWZA

 

 

                      UCHWAŁA   NR   9 /2015

 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   26  czerwca 2015 r.

 

W sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz      § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A.   uchwala, co  następuje :

                                                                                           § 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. za okres od 1.01.do 31.12.2014 r.  Prezesowi Zarządu „WISTIL” S.A. Panu Mieczysławowi Kędzierskiemu.

                                                                                            § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 493503

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,35%

Łączna liczba ważnych głosów: 493503

w tym :

Liczba głosów „za”: 488374

Liczba głosów „przeciw”: 5129

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Zgłoszone sprzeciwy – 2 akcjonariuszy

                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                                          ZWZA

  

           UCHWAŁA   NR   10 /2015

 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   26  czerwca 2015 r.

 

W sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz     § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A.   uchwala , co  następuje :

                                                                                         § 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. za okres od 01.01. do 31.12.2014 r. Wiceprezesowi Zarządu  Panu Arturowi Poborskiemu.

                                                                                         § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 493503

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,35%

Łączna liczba ważnych głosów: 493503

w tym :

Liczba głosów „za”: 488374

Liczba głosów „przeciw”: 5129

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Zgłoszone sprzeciwy – 2 akcjonariuszy

                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                                ZWZA

   

 

          UCHWAŁA   NR   11 /2015

 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   26  czerwca 2015 r.

 

 

W sprawie : udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  

                    obowiązków w 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz      § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A.   uchwala , c o   następuje :

                                                                                      § 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej „WISTIL” S.A.,  Pani Zenonie Kwiecień.

                                                                                      § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 493503

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:49,35%

Łączna liczba ważnych głosów:493503

w tym :

Liczba głosów „za”: 488374

Liczba głosów „przeciw”: 5129

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Zgłoszone sprzeciwy – 2 akcjonariuszy

                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                            ZWZA

    

                  UCHWAŁA   NR   12 /2015

 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   26  czerwca 2015 r.

 

 

W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014

                    roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz      § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A.  uchwala , co  następuje :

                                                                                           § 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Członkowi Rady Nadzorczej  „WISTIL” S.A.,  Pani Ninie Surma.

                                                                                           § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 493503

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,35%

Łączna liczba ważnych głosów: 493503

w tym :

Liczba głosów „za”: 488374

Liczba głosów „przeciw”: 1438

Liczba głosów wstrzymujących się: 3691

Zgłoszone sprzeciwy – 1 akcjonariusz

                                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                                        ZWZA

   

 

          UCHWAŁA   NR   13 /2015

 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   26  czerwca 2015 r.

 

 

W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014

                    roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz     § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A.   uchwala, co  następuje :

                                                                                 § 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Członkowi Rady Nadzorczej „WISTIL” S.A.,  Panu Jarosławowi Marczak.

                                                                                  § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 493503

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,35%

Łączna liczba ważnych głosów: 493503

W tym :

Liczba głosów „za”: 488374

Liczba głosów „przeciw”: 1438

Liczba głosów wstrzymujących się: 3691

Zgłoszone sprzeciwy – 1 akcjonariusz

                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                          ZWZA

 

      

                UCHWAŁA   NR   14 /2015

 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   26  czerwca 2015 r.

W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz      § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A.   uchwala, co  następuje :

                                                                                        § 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Członkowi Rady Nadzorczej

„WISTIL” S.A. ,  Panu   Marcinowi  Hausman.

                                                                                        § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 493503

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,35%.

Łączna liczba ważnych głosów: 493503

W tym :

Liczba głosów „za”: 488374

Liczba głosów „przeciw”: 5129

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Zgłoszone sprzeciwy – 2 akcjonariuszy

                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                                ZWZA

 

 

  

                                   UCHWAŁA   NR   15 /2015

 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia   26  czerwca 2015 r.

 

W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014

                    roku.

 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz      § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. uchwala , co  następuje :

                                                                                     § 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Członkowi Rady Nadzorczej

 „WISTIL” S.A. ,  Panu   Zbigniewowi Turlakiewicz.

                                                                                     § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

 

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 493503

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,35%

Łączna liczba ważnych głosów: 493503

W tym :

Liczba głosów „za”: 488374

Liczba głosów „przeciw”: 5129

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Zgłoszone sprzeciwy – 2 akcjonariuszy

                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                                ZWZA

 

 

 

 

  1. Na podstawie § 38 ust. 1 punkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w

    sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

    wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami

    prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm. )

    Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu przekazuje informacje o sprzeciwach zgłoszonych

    do protokołu podczas obrad ZWZA Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 26 czerwca

    2015 r.

    Akcjonariusze zgłosili sprzeciwy do następujących uchwał – NR 1 – 2 akcjonariuszy, NR 2 – 1

    akcjonariusz, NR 5 – 2 akcjonariuszy; NR 6 – 2 akcjonariuszy; NR 7A – 2 akcjonariuszy, NR 8 –

    2 akcjonariuszy, NR 9 – 2 akcjonariuszy, NR 10 – 2 akcjonariuszy, NR 11 – 2 akcjonariuszy, NR  

   12 – 1 akcjonariusz, NR 13 – 1 akcjonariusz; NR 14 – 2 akcjonariuszy, NR 15 – 2 akcjonariuszy.