Raport bieżący nr 15/2012

Temat: Powołanie członków  Rady Nadzorczej na nową kadencję

Podstawa prawna:

Na podstawie par. 5 ust. 1 pkt  22 oraz par. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm. ), Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. informuje, że ZWZA w dniu 21 czerwca 2012 r. ,  powołało członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

ZWZA powołało w dniu 21 czerwca 2012 r. ,  w skład Rady Nadzorczej :

 

1) Zenonę Kwiecień – wykształcenie średnie, zasiada w Radzie  Nadzorczej  Spółki „WISTIL” S.A. od 1999 r. . Pani Zenona Kwiecień zasiada  m. in. w Radzie Nadzorczej Spółki  pod firmą Fabryka Firanek i Koronek „HAFT” S.A. z/s w Kaliszu oraz w Radzie Nadzorczej Spółki pod firmą Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych ‘PIOTROWICE” Sp. z o.o. w Piotrowicach.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta , nie zasiada w organach spółek konkurencyjnych i nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych , prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

2) Ninę Surmę – jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu od 2004 r.. Posiada wykształcenie wyższe, mgr inż. – Politechnika Łódzka Wydział Budownictwa i Architektury. Studia Podyplomowe – Uniwersytet Łódzki – Wydział Zarządzania. Pracuje jako Główna Księgowa w Zakładach Dziewiarskich „GRAMARK”  z/s  Łódź – Wiączyn Dolny.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta , nie zasiada w organach spółek konkurencyjnych i nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych , prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

3) Jarosława Marczaka –  doktor nauk ekonomicznych i doradca podatkowy. Od 1986 r. związany z Uniwersytetem Łódzkim, w tym jako adiunkt w Zakładzie Finansów Lokalnych Katedry Finansów i Bankowości oraz starszy wykładowca w Katedrze Finansów Publicznych, członek Komisji Ekonomicznej oraz Senatu. Od 1990 r. współpracował z różnymi przedsiębiorstwami w zakresie doradztwa, ekspertyz i konsultingu. Jest Członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Porcelany „Ćmielów” Sp. z o. o. oraz Sekretarzem Rady Nadzorczej Zakładów Przetwórczych Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice” Sp. z o. o. Wykłada m.in. na kursach dla maklerów giełdowych, członków rad nadzorczych i kadr kierowniczych przedsiębiorstw.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta, nie zasiada w organach spółek konkurencyjnych i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

4) Jarosława Grędę –  wykształcenie wyższe ekonomiczne – Uniwersytet Łódzki. Pan Gręda pracował jako Kierownik Działu Marketingu obecnie Dyrektor Handlowy w Zakładach Dziewiarskich GRAMARK – Wiączyn  Dolny.

Pan Gręda nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Gręda nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

5) Zbigniew Turlakiewicz – 2007-2008   dwusemestralne Podyplomowe Studium wyceny spółek  kapitałowych przy SGH w Warszawie, 2001 -2003  Studium MBA Polsko-Amerykańskie Centrum  Zarządzania w Łodzi, 1973-1977   Uniwersytet Łódzki, Wydział: Ekonomiczno – Socjologiczny,  Kierunek: Informatyka i Cybernetyka Ekonomiczna  Specjalność  Przetwarzanie danych i rachunkowość.  Od 1998      Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych,  Główny Księgowy – Fabryka Nici „ARIADNA” S.A. w Łodzi. Certyfikat Księgowy nr 1524/2003

 

6) Marcina Hausmana  – wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego . Dyplom ukończenia studiów ExecutiveMBATowsonUniversity, University of Baltimore, Certyfikat ukończenia studiów Executive MBA Robert H. Smith School of Business University of Meryland , Uniwersytet Łódzki. W 2011 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Od 2007 r. pełni funkcję Dyrektora ds. Marketingu i Sprzedaży w Fabryce Nici „Ariadna” S.A.

Nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta   oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej , spółki osobowej lub  jako członek organu spółki kapitałowej  oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych,  prowadzonym  na podstawie ustawy o KRS.