Raport bieżący nr 14/2013

Temat :  o zmianie stanu posiadania akcji „WISTIL”S.A. przez  Przewodniczącą Rady

Nadzorczej „WISTIL”S.A.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy i art. 70 pkt 1) z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Treść raportu:

 

Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z siedzibą w Kaliszu informuje, że w dniu dzisiejszym

tj. 02 października 2013 r. otrzymał zawiadomienie od Przewodniczącej Rady Nadzorczej „WISTIL” S.A.” o następującej treści:

„ Jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej „WISTIL”S.A., działając na podstawie   art. 160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) zawiadamiam , że w  dniu 27 września 2013 r. dokonałam transakcji nabycia  na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji pakietowej zawartej poza godzinami sesji giełdowej, 60599 akcji na okaziciela  oznaczonych kodem ISIN PLWSTIL 00012.” po cenie 13,10 złotych (słownie : trzynaście złotych i dziesięć groszy) zapewniających bezpośrednio posiadanie więcej niż 10 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

 

Przed zmianą,  w moim posiadaniu było 55590 akcji „WISTIL”S.A. o  wartości nominalnej

5 złotych (słownie: pięć złotych) każda , a poprzez podmioty powiązane posiadałam 540964 akcje „WISTIL” S.A. o łącznej wartości nominalnej 2704820,00 zł., co stanowiło 54,096 % w kapitale zakładowym.  Z akcji tych przysługiwało 540964 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 54,096 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu  „WISTIL”S.A.

 

Aktualnie posiadam116189 akcji „WISTIL” S.A. o  wartości nominalnej  5 złotych (słownie: pięć złotych) każda , a poprzez podmioty powiązane posiadam 601563 akcje „WISTIL” S.A. o łącznej wartości nominalnej 3007815,00 zł., co stanowi 60,156 % w kapitale zakładowym.  Z akcji tych przysługuje 601563  głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 60,156 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu  „WISTIL”S.A.

 

W okresie następnych 12-stu miesięcy nie zamierzam bezpośrednio powiększać swojego stanu posiadania akcji „WISTIL”S.A. i udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu  tej spółki.

 

Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki „WISTIL”S.A.:

Z.P.S.Ch. i M. „PIOTROWICE” Sp. z o.o. Piotrowice posiada 485.374 akcji „WISTIL”S.A.

co stanowi 48,54 % kapitału zakładowego i daje tyle samo głosów i taki sam procentowy

udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

W spółce jestem głównym udziałowcem i posiadam 34398 udziałów , co stanowi 87,62 %

kapitału zakładowego i daje tyle samo głosów i taki sam   procentowy udział w ogólnej

liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników.

 

Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c. – nie dotyczy.