Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011

 

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – dz. U. Nr 33, poz 259) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-10-01 do 2011-12-31

w walucie: zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według: ustawy o rachunkowości

w walucie: zł

data przekazania: 2012-02-29

 

w tys. w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartał(y)
narastająco /
2011 okres od
2011-01-01 do
2011-12-31
4 kwartał(y)
narastająco /
2010 okres od
2010-01-01 do
2010-12-31
4 kwartał(y)
narastajaco /
2011 okres od
2011-01-01 do
2011-12-31
4 kwartał(y)
narastająco /
2010 okres od
2010-01-01 do
2010-12-31
I. Przychody ze sprzedaży towarów, materiałów i usług  223888  262703  54078  65604
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -22182 -21972 -5358 -5487
III. Zysk (strata) netto -32776 -36576 -7917 -9134
IV. Przepływy pienięzne z działalności operacyjnej 10402 9672 2512 -2415
V. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 8581 8249 2073 2060
VI. Przepływy pieniężne z działalnosci finansowej -18647 -22164 -4504 -5535
VII. Przepływy pieniężne netto 336 -4243 81 -1060
VIII. Aktywa razem (na koniec roku bieżącego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 231187 282941 52343 71444
IX. Zobowiązania ogółem (na koniec roku bieżącego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 137460 155434 31122 39248
X. Zobowiazania długoterminowe (na koniec roku bieżącego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 59198 72711 13403 18360
XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec roku bieżącego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 78262 82723 17719 82723
XII. Kapitał własny (na koniec roku bieżącego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 93727 127507 21221 32196
 XIII. Kapitał akcyjny (na koniec roku bieżącego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5000 5000 1132 1263
XIV. Liczba akcji (w szt.) 1000000 1000000 1000000 1000000
XV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłła (w zł/EURO) -32,78 -36,58 -7,92 -9,13
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 93,73 127,51 21,22 32,20
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zl/EURO)

Zasady przeliczenia danych na EURO:
1/ poszczególne pozycje bilansu wg. ustalonego przez NBP kursu wymiany złotego na EURO obowiązującego na dzień 31.12.2011r. tj.4,4168 zł/EURO i dane porównywalne na dzień 31.12.2010r. tj. 3,9603 zł/EURO;
2/poszczególne dane z rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pienieżnych-według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów wymiany ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie objętym raportem tj. 4 kwartały 2011r.  4,1401 zł/EURO oraz 4 kwartały 2010r. 4,0044 zł/EURO.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU 

Plik Opis
raport.pdf Raport

 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2012-02-29 Mieczysław Kędzierski Prezes Zarządu