Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011

 

zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według  MSSF/MSR

w walucie: zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według: ustawy o rachunkowości

w walucie: zł

data przekazania: 2011-11-14

 

           WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów , towarów i usług 159380 196387 39438 49064
Zysk ( strata) z działalności operacyjnej. -21177 -6175 -5240 -1543
Zysk (strata ) netto -26320 -20448 -6513 -5109
Przepływy pieniężne z działalnosci operacyjnej 3911 -795 968 -199
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 7974 7649 1973 1911
Przepływy pienięzne z działalności finansowej -12938 -12070 -3201 -3015
Przepływy pieniężne, netto -1053 -5216 -261 -1303
Aktywa razem 227415 310488 51554 77875
Zobowiązania ogółem 128102 167115 29040 41915
Zobowiązania długoterminowe 65625 81660 14877 20482
Zobowiazania krótkoterminowe 62477 85455 14163 21433
Kapitał własny 99313 143373 22514 35960
Kapitał akcyjny 5000 5000 1133 1254
Liczba akcji 1000000 1000000 1000000 1000000
Zysk ( strata) netto na jedna akcję zwykłą ( w zł/EUR) -26,32 -20,45 -6,51 -5,11
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 99,31 143,37 22,51 35,96
Dane bilansowe na stan na dzień 30.09.2011r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2010r. 30.09.2011 31.12.2010 30.09.2011 31.12.2010
Aktywa 227415 282941 51554 71444
Kapitał własny 99313 127507 22514 32196
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcje zwykłą
Zasady przeliczenia danych na EURO:
1/ poszczególne pozycje bilansu wg. ustalonego przez NBP na dzień 30.09.2011r. kursu wymiany walut tj.4,4112 zł/EUR (porównywalny kurs na 30.09.2010r. 3,9870 zł/EUR oraz na 31.12.2010r.3,9603 zł/EUR)
2/poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienieżnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów wymiany ustalonych przez NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy z trzech kwartałów 2011r. tj. 4,0413 zł/EUR (porównywalnie za 3 kwartały 2010r.4,0027 zł/EUR).

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik Opis
raport.pdf Raport za III kw. 2011 r.

 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2011-09-27 Mieczysław KędzierskiBarbara Olszewska Prezes ZarząduProkurent – Główny Księgowy