RAPORT BIEŻĄCY nr 7/2011

Temat: Projekty uchwał na NWZA Spółki „WISTIL” S.A. z/s w kaliszu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spólki WISTIL S.A. przekazuje poniżej treść projektów uchwał dla Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spólki WISTIL S.A. w Kaliszu w dniu 17 marca 2011 roku, na podstawie par.38 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie infromacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunku uznawania za równoważne infromacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem czlonkowskim (Dz.U. Nr 33 z 2009r., poz. 259 z późniejszymi zmianami). Projekty uchwał oraz informacja o ogólnej liczbie akcji

UCHWAŁA NR …
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 marca 2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. wybiera Pana/ią …………………… do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ……………………………….

Łączna liczba ważnych głosów ……………………………
Za przyjęciem uchwały oddano ………….głosów, głosów przeciw oddano …………….., głosów wstrzymujących się oddano ………………………..

UCHWAŁA NR …
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 marca  2011 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. przyjmuje następujący porządek:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kaliszu, przy           ul. Majkowskiej 13 objętej księgą wieczystą nr KZ1A/00039952/8;
6. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kaliszu, przy             ul. Majkowskiej 13 objętej księgą wieczystą nr KZ1A/00073619/2,
7. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kaliszu, przy            ul. Majkowskiej 13 objętej księgą wieczystą nr KZ1A/00077590/0,
8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
9. Podjecie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ……………………………….

Łączna liczba ważnych głosów ……………………………

Za przyjęciem uchwały oddano ………….głosów, głosów przeciw oddano …………….., głosów wstrzymujących się oddano ………………………..

UCHWAŁA NR …
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 marca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie na rzecz osób trzecich, prawa użytkowania wieczystego działek przy ul. Majkowskiej 13 w Kaliszu o pow. łącznej 2,0586 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1A/00039952/8 wraz z własnością budynków na niej posadowionych, w trybie indywidulanych negocjacji z podmiotami zainteresowanymi.

§ 2
Ostateczne warunki zbycia, ustalone w trybie indywidualnych negocjacji z podmiotwami zainteresowanymi, zatwierdzi w drodze uchwały Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązującego Statutu Spółki.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z których
oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ……………………………….

Łączna liczba ważnych głosów ……………………………

Za przyjęciem uchwały oddano ………….głosów, głosów przeciw oddano …………….., głosów

UCHWAŁA NR…
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 marca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości

Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie na rzecz osób trzecich, prawa użytkowania wieczystego działki przy ul. Majkowskiej 13 w Kaliszu o pow. łącznej 1,8972 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1A/00073619/2 wraz z własnością budynków na niej posadowionych, w trybie indywidulanych negocjacji z podmiotami zainteresowanymi.

§ 2

Ostateczne warunki zbycia, ustalone w trybie indywidualnych negocjacji z podmiotwami zainteresowanymi, zatwierdzi w drodze uchwały Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązującego Statutu Spółki.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z których
oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ……………………………….

Łączna liczba ważnych głosów ……………………………

Za przyjęciem uchwały oddano ………….głosów, głosów przeciw oddano ……………..,

UCHWAŁA NR….
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 marca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości

Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie na rzecz osób trzecich, prawa użytkowania wieczystego działek przy ul. Majkowskiej 13 w Kaliszu o pow. łącznej 3,5053 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1A/00077590/0 wraz z własnością budynków na niej posadowionych, w trybie indywidulanych negocjacji z podmiotami zainteresowanymi.
§ 2

Ostateczne warunki zbycia, ustalone w trybie indywidualnych negocjacji z podmiotwami zainteresowanymi, zatwierdzi w drodze uchwały Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązującego Statutu Spółki.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z których
oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ……………………………….

Łączna liczba ważnych głosów ……………………………

Za przyjęciem uchwały oddano ………….głosów, głosów przeciw oddano …………….., głosów

UCHWAŁA NR…
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 marca 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 20 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się, że członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie uzależnione od funkcji wykonywanej w Radzie Nadzorczej, które zostaje ustalone w następujący sposób:
a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – ………………… miesięcznie
b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – ……………. miesięcznie
c) Sekretarz Rady Nadzorczej – …………………. miesięcznie
d) Członek Rady Nadzorczej – ……………………. miesięcznie

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z których
oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ……………………………….

Łączna liczba ważnych głosów ……………………………

Za przyjęciem uchwały oddano ………….głosów, głosów przeciw oddano …………….., głosów
wstrzymujących się oddano ………………………..

UCHWAŁA NR …
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 marca  2011 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wistil S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następującą zmianę:

§ 1

§ 23 Statutu otrzymuje brzmienie:

“Walne Zgromadzenie odbywa się w mieście Łodzi lub w miejscu siedziby Spółki.”

§ 2
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z których
oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ……………………………….

Łączna liczba ważnych głosów ……………………………

Za przyjęciem uchwały oddano ………….głosów, głosów przeciw oddano …………….., głosów
Informacja o ogólnej liczbie akcji

Ogólna liczba akcji w “WISTIL” S.A. na dzień ogłoszenia wynosi 1.000.000 akcji na okaziciela, każda o wartości nominalnej 5,00 zł.: na dzień ogłoszenia odpowiada im 1.000.000 głosów.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2011-09-27 Mieczysław Kedzierski

Barbara Olszewska

Wiceprezes Zarządu

Prokurent