RB nr 2/2011

Temat: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 KSH

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W odpowiedzi na pytania akcjonariusza Zakładów Surowców Chemicznych i Mineralnych Piotrowice II sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, zgłoszone w piśmie z dnia 19 listopada 2010 r. poza walnym zgromadzeniem, Zarząd Wistil S.A. uprzejmie informuję, że na dzień 14 stycznia 2011 roku oczekiwane przez akcjonariusza informacje są informacjami publicznymi dostępnymi na stronie internetowej spółki Wistil S.A.
Zarząd Wistil S.A. zorganizował przetarg nieograniczony pisemny, którego przedmiotem jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, zabudowanych (wraz z prawem własności budynków na niej posadowionych, stanowiących przedmiot odrębnej własności), położonych w Kaliszu przy ul. Majkowskiej 13 składających się z działek oznaczonych numerami 2/6, 4/2, 4/3. 4/8, 2/16 o łącznej powierzchni 2,0586 ha objętymi księgą wieczystą nr KZ1A/00039952/8, działki oznaczonej numerem 2/11 o powierzchni 1,8972 ha objętej księgą wieczystą nr KZ1A/00073619/2 oraz działek oznaczonych numerami 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23 o łącznej powierzchni 3,5053 ha objętymi księgą wieczystą nr KZ1A/00077590/0.
Odnosząc się do pytania akcjonariusza, dlaczego przewidziany jest tylko jednokrotny przetarg, Zarząd Wistil S.A. wskazuje, że uchwała walnego zgromadzenia nie wyklucza możliwości powtórzenia postępowania przetargowego.
Jednocześnie Zarząd Wistil S.A. informuje, że ogłoszenie o przetargu ukazało się w  dniu 21 grudnia 2010 roku. Gazecie Wyborczej wraz z informacją o jego warunkach. Szczegółowe warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej spółki www.wistil.pl.
Mając na względzie efektywność procesu zbycia praw do nieruchomości Wistil S.A., zarząd zaproponował, a walne zgromadzenie zaakceptowało zakres upoważnienia pozostałych organów Spółki do ukształtowania warunków zbycia praw do nieruchomości.  Zarząd Spółki zamierza doprowadzić do zawarcia umowy sprzedaży z kontrahentem, który zaoferuje najwyższą cenę. Będzie to cena wyznaczona przez rynek, a jednocześnie taka, którą będzie mógł zaakceptować Zarząd, jak i Rada Nadzorcza Wistil S.A.
Spółka Wistil S.A. dysponuje stosownym operatem szacunkowym sporządzonym            8 lipca 2009 r. przez uprawnionego rzeczoznawcę o numerze uprawnienia 1172,  który został zaktualizowany w dniu 30 września 2010 r.
Mając na względzie interes Spółki, uwzględniając wartość nieruchomości wynikającą z operatu szacunkowego, Zarząd ustalił cenę wywoławczą w ogłoszonym przetargu.
Cel, na jaki zostaną przeznaczone środku został nakreślony przez Zarząd w raporcie bieżącym numer 26/2010 z 13 października 2010 r. na temat uchwał organów Spółki w sprawie zaprzestania działalności produkcyjnej.
Natomiast perspektywa czasowa zakończenia procesu sprzedaży praw do nieruchomości wynikała będzie z przebiegu właśnie ogłoszonego przetargu.
Zarząd Wistil S.A. wyraża jednocześnie nadzieję na włączenie się akcjonariusza w proces przetargu po stronie nabywców.

Podstawa prawna : par. 38 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33 , poz. 259 z późn. zm.)

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2011-01-14 Wojciech Fedko Prezes Zarządu