Raport bieżący Nr/4 -korekta

Temat: Ujawnienie stanu posiadania – korekta

 

Podstawa prawna : art. 70 ust. 1 ustawy o ofercie.

 

Treść raportu :

Zarząd WISTIL S.A. (Emitent) z siedzibą w Kaliszu, przekazuje korektę raportu 4/2016 opublikowanego w dniu 26 kwietnia 2016 r. Korekta związana jest z uzupełnieniem treści w/w raportu o informacje dotyczącą daty zdarzenia, wymaganej na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy o ofercie. Poniżej Zarząd Spółki przekazuje pełną, skorygowaną treść raportu, a w załączeniu treść otrzymanego zawiadomienia.

Zarząd WISTIL S.A. (Emitent) z siedzibą w Kaliszu, niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym do siedziby Emitenta wpłynęło zawiadomienie od Pani Iwony Kwiecień-Poborskiej o nabyciu akcji Spółki. Stosownie do zawiadomienia Pani Iwona Kwiecień-Poborska dokonała w dniu 25 kwietnia 2016 roku. transakcji nabycia na rynku regulowanym GPW w Warszawie S.A. w trybie transakcji pakietowej zawartej poza godzinami sesji giełdowej, 23.161 sztuk akcji WISTIL S.A., co zapewniło jej bezpośrednio posiadanie więcej niż 10 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Przed zmianą Pani Iwona Kwiecień-Poborska posiadała 80.001 akcji spółki WISTIL S.A. co dawało 8,001 % udziału w kapitale zakładowym Spółki WISTIL S.A. i odpowiednio 80.001 liczby głosów z tych akcji i 8,001 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Aktualnie Pani Iwona Kwiecień-Poborska posiada 103.162 akcje Spółki WISTIL S.A. co daje 10,316 % udział w kapitale zakładowym Spółki oraz odpowiednio 103.162 liczby głosów z tych akcji i 10,316 % udział w ogólnej liczbie głosów.

Pani Iwona Kwiecień-Poborska nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia.

Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice” Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (92-208) przy ul. Niciarnianej 2/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000080914, która posiada 485.374 akcji spółki WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, co stanowi 48,54% kapitału zakładowego i daje tyle samo głosów i taki sam procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. W spółce Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice” Sp. z o. o. Pani Iwona Kwiecień-Poborska posiada 4 148 udziałów co stanowi 10,565 % kapitału zakładowego tej spółki i daje tyle samo głosów i taki sam procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników.

Ponadto Pani Iwona Kwiecień-Poborska poinformowała, że nie jest stroną umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c Ustawy).

Treść zawiadomienia w załączeniu:

Załącznik:

pismo do WISTIL ws nabycia akcji