Raport bieżący nr 9/2018

Temat: Otrzymanie od akcjonariuszy Spółki żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd WISTIL Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Kaliszu w dniu 07.08.2018 otrzymał od akcjonariuszy Spółki reprezentujących 100 % kapitału zakładowego:

 

1)      Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych I Mineralnych „Piotrowice” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Niciarniana, nr 2/6, 92-208 ŁÓDZ, NIP: 8640002259, KRS 0000080914; które reprezentuje Adam Samiec – Prezes Zarządu,

2)      Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice II” Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Górnicza 739 – 402 Tarnobrzeg, , NIP: 8671879845,  KRS 0000070497, którą reprezentuje Marian Kwiecień – Prezes Zarządu 

3)      Zenona Kwiecień zamieszkała w Łodzi

4)      Iwona Kwiecień – Poborska zamieszkała w Łodzi,

 

działających na podstawie art. 400 §1 KSH w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 512, 685.), żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia propozycji podjęcia uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji.

 

Spółka zamierza dokonać zwołania NWZA zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

 

Treść żądania w załączeniu

Treść żądania zwołania NWZA Wistil S.A.