Raport bieżący nr 9/2017

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Spółki „WISTIL” S.A. w dniu 14 czerwca 2017 r. :

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Podstawa prawna : art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Spółki „WISTIL” S.A. w dniu 14 czerwca 2017 r. :

– Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE ” Sp. z o.o. – 485.374 akcji zwykłych na okaziciela i tyle samo głosów, co stanowi 67,53 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 48,5374 % głosów w ogólnej liczbie głosów.
– Zenona Kwiecień – 121.689 akcji zwykłych na okaziciela i tyle samo głosów, co stanowi głosów na tym walnym zgromadzeniu, co stanowi 16,93 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 12, 1689 % głosów w ogólnej liczbie głosów.
– Iwona Kwiecień-Poborska – 103.162 akcji zwykłych na okaziciela i tyle samo głosów, co stanowi 14,35 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 10,3162 % głosów w ogólnej liczbie głosów.