Raport bieżący nr 9/2016

 

Temat: wycofanie przez Pana Marcina Hausmana Członka Rady Nadzorczej WISTIL S.A. wniosku o odwołanie z funkcji Członka Rady Nadzorczej WISTIL S.A. oraz informacja o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z punktu planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2. Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Na podstawie § 38 ust. 1 punkt 8) § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm. ) Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WISTIL S.A., które odbyło się w dniu 07 czerwca 2016 roku odstąpiło od rozpatrzenia § 1 pkt 7g) porządku obrad: tj. zmian w składzie Rady Nadzorczej i głosowania nad objętymi tym punktem porządku obrad Uchwałami Nr 16/2016 i 17/2016, z uwagi na to, że stały się one bezprzedmiotowe wobec złożenia w dniu 06 czerwca 2016 roku przez Pana Marcina Hausmana Członka Rady Nadzorczej WISTIL S.A. oświadczenia woli o wycofaniu przez niego uprzednio złożonego wniosku o odwołanie go z funkcji Członka Rady Nadzorczej WISTIL S.A. i wyrażeniu woli pozostania na stanowisku Członka Rady Nadzorczej WISTIL S.A. Aktualny skład Rady Nadzorczej WISTIL S.A. jest następujący:

1. Pani Zenona Kwiecień

2. Pani Nina Surma

3. Pan Marcin Hausman

4. Pan Jarosław Marczak

5. Pan Zbigniew Turlakiewicz