Raport bieżący nr 9/2013

Temat:  Powołanie członków Zarządu  na  nową kadencję

Podstawa prawna : art. 56 ust.1  pkt 2  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Na podstawie par. 5 ust. 1 pkt  22 oraz par. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm. ), Zarząd Spółki WISTIL S.A. informuje, że w dniu 25 czerwca 2013 r. ,  Rada Nadzorcza Spółki WISTIL S.A. powołała z dniem 25 czerwca 2013 r. w skład Zarządu Spółki WISTIL S.A. na nową kadencję : Pana Mieczysława Kędzierskiego powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Artura Poborskiego – powierzając mu funkcję Wice Prezesa Zarządu.

Pan Mieczysław Kędzierski – wykształcenie wyższe ekonomiczne, zarządzanie przedsiębiorstwem – mgr ekonomii. Od grudnia 2008 do kwietnia 2009 był Wiceprezesem Zarządu Spółki WISTIL S.A.,

od sierpnia 2010 do września 2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego ,

a od września 2011 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Spółce WISTIL S.A. z/s w Kaliszu.

Od 2006 r. do sierpnia 2010 r. pełnił funkcje Wiceprezesa Zarządu -Dyrektora Generalnego , a od sierpnia 2010 r. pełni funkcje Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego w Spółce pod firmą Fabryka Firanek i Koronek „Haft”S.A. z/s w Kaliszu – spółce zależnej od Emitenta.

Wcześniej Pan Mieczysław Kędzierski pracował w „SILWANA” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. – pełnił funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego.

Za zgodą Rad Nadzorczych Spółek WISTIL S.A. i „Haft”S.A. Pan Mieczysław Kędzierski jest jednocześnie Prezesem Zarządu spółki pod firmą Fabryka Firanek i Koronek „Haft”S.A. , spółce zależnej od Emitenta, poza tym nie prowadzi żadnej działalności poza przedsiębiorstwem emitenta, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w spółce emitenta.

Pan Artur Poborski – wykształcenie wyższe, absolwent Politechniki Łódzkiej Wydziału Organizacji i Zarządzania. Posiada doświadczenie w zakresie zaopatrzenia w spółkach : Fabryka Firanek i Koronek „Haft” S.A. z/s w Kaliszu – spółce zależnej od Emitenta, i  Fabryka Nici ARIADNA S.A. z/s w Łodzi. Ponadto Pan Artur Poborski wchodzi w skład Rad Nadzorczych spółek: Fabryka Firanek i Koronek „Haft” S.A. ,  ZPSCHiM „PIOTROWICE” Sp. z o.o. – Zawichost,  Zakłady Porcelany Stołowej „LUBIANA”S.A. – Łubiana k/Kościerzyny, Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A.
Pan Artur Poborski nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem emitenta, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce WISTIL S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

W/w członkowie Zarządu Spółki WISTIL S.A. nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.