Raport bieżący nr 9/2012

Temat : Rejestracja zmian Statutu Spółki WISTIL S.A.

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

 

Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu informuje, że otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie w KRS – Rejestrze Przedsiębiorców zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. uchwałą nr 13/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki . Treść nowego jednolitego tekstu Statutu Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna : par. 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

 

 

 

2012-04-20      Mieczysław Kędzierski

Załącznik:

Statut Spółki marzec 2012