Raport bieżący nr 8/2018

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 

Podstawa prawna : art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu, na podstawie  § 19 ust 2 pkt 9 Statutu Spółki, w dniu 21 czerwca 2018 r.  po zapoznaniu się z  rekomendacją Komitetu Audytu dokonała wyboru firmy audytorskiej „DORADCA Auditors” Sp. z o.o. z/s w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 212, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 913, do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za 2018 rok.
Z podmiotem tym zostanie zawarta umowa na okres jednego roku na dokonanie przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) Emitenta oraz na badanie sprawozdań finansowych ( jednostkowego i skonsolidowanego) za okres  2018 r.
Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych za 2015 i 2016 oraz 2017 rok.