Raport bieżący nr 8/2016

Temat :   Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

                                 Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 07 czerwca 2016 r.

 

Podstawa prawna:       Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pózn. zm. ) Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść projektów uchwał ZWZA Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 07 czerwca 2016 r. oraz informację o ogólnej liczbie akcji.

Załącznik: Treść projektów uchwał

Projekty uchwał. na WZA 07.06.2016