RAPORT BIEŻĄCY nr 8/2011

Temat: zawarcie istotnej umowy sprzedaży maszyn dziewiarskich

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki „WISTIL” S.A. z siedzibą w Kaliszu w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2010 informuje, iż w dniu 23 lutego 2011 r. została zawarta umowa pomiędzy Wistil S.A. (Sprzedającym) a Karl Mayer Textile Machinery Ltd. z siedzibą w Kings Road – Wielka Brytania (Kupujący) oraz Karl Mayer Textilmachinenfabrik GmbH z siedzibą w Oberhausen – Niemcy (Wierzyciel). Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Wistil S.A. na rzecz Kupującego piętnastu maszyn dziewiarskich za kwotę 671.543,8 EUR (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści trzy euro 80/100). Przedmiotowe maszyny stanowiły własność Wierzyciela, wynikającą z umów przewłaszczenia na zabezpieczenie. W  umowie Wierzyciel przeniósł na Wistil S.A. własność sprzedawanych maszyn, celem zrealizowania umowy. Kwota uzyskana ze sprzedaży zostanie wpłacona przez Kupującego bezpośrednio na konto Wierzyciela tytułem spłaty zadłużenia Wistil S.A. Sprzedający i Wierzyciel zgodnie oświadczyli, że zawarcie i wykonanie przedmiotowej umowy jest równoznaczne ze spłatą przez Wistil S.A. całości zadłużenia wobec Wierzyciela wraz ze wszystkimi należnościami ubocznymi i odsetkami, uwzględniając sumy zasądzone nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Okręgowy w Łodzi w dniu 18 czerwca 2010 r. w łącznej wysokości 3.489.682,27 zł (słownie: trzech milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu dwóch złotych 27/100)
W opinii Zarządu Emitenta zawarcie umów ma istotne znaczenie dla oceny działalności Emitenta przez inwestorów, pomimo że umowy nie stanowią umów znaczących w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.)

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2011-02-24 Mieczysław Kedzierski

Barbara Olszewska

Wiceprezes Zarządu

Prokurent