Raport bieżący Nr 8 /2015

Temat :

zmiana stanu posiadania akcji „WISTIL”S.A. przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej „WISTIL”S.A.

 

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy i art. 70 pkt 1) z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z siedzibą w Kaliszu informuje, że w dniu dzisiejszym

tj. 26 października 2015 r. otrzymał zawiadomienie od Przewodniczącej Rady Nadzorczej „WISTIL” S.A.” o następującej treści:

 

„Jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej „WISTIL”S.A., działając na podstawie   art. 160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) zawiadamiam , że w dniu 23 października 2015 r. dokonałam transakcji nabycia na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.w trybie transakcji pakietowej zawartej poza godzinami sesji giełdowej, 5500 akcji na okaziciela oznaczonych kodem ISIN PLWSTIL 00012.” po cenie 50,00 złotych (słownie : pięćdziesiąt złotych).

Przed zmianą, w moim posiadaniu było 116189 akcji „WISTIL”S.A. o wartości nominalnej 5 złotych (słownie: pięć złotych) każda , a poprzez podmioty powiązane posiadałam 601563 akcje „WISTIL” S.A. o łącznej wartości nominalnej 3007815,00 zł., co stanowiło 60,156 % w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 601563 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 60,156 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu „WISTIL”S.A.

 

Aktualnie posiadam 121689 akcji „WISTIL” S.A. o wartości nominalnej 5 złotych (słownie: pięć złotych) każda , a poprzez podmioty powiązane posiadam 607063 akcje „WISTIL” S.A. o łącznej wartości nominalnej 3035315,00 zł., co stanowi 60,706 % w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługuje 607063 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowi 60,706 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu „WISTIL”S.A.

 

W okresie następnych 12-stu miesięcy nie zamierzam bezpośrednio powiększać swojego stanu posiadania akcji „WISTIL”S.A. i udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

 

Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki „WISTIL”S.A.:

Z.P.S.Ch. i M. „PIOTROWICE” Sp. z o.o. Piotrowice posiada 485.374 akcji „WISTIL”S.A.  

   co stanowi 48,54 % kapitału zakładowego i daje tyle samo głosów i taki sam procentowy

   udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

   W spółce jestem głównym udziałowcem i posiadam 34398 udziałów , co stanowi 87,62 %

   kapitału zakładowego i daje tyle samo głosów i taki sam   procentowy udział w ogólnej

   liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników.

 

Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c. – nie dotyczy.