Raport bieżący nr 7/2018

Temat: Powołanie Członków Zarządu Spółki na nową kadencję

 

Podstawa prawna:     Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Na podstawie par. 5 ust. 5 oraz par. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,  Zarząd Spółki WISTIL S.A. informuje, że w dniu 21 czerwca 2018 r,  Rada Nadzorcza Spółki WISTIL S.A. powołała w skład Zarządu Spółki WISTIL S.A. na nową kadencję: Pana Mieczysława Kędzierskiego powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Artura Poborskiego – powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

 

Pan Mieczysław Kędzierski – wykształcenie wyższe ekonomiczne, zarządzanie przedsiębiorstwem – mgr ekonomii. Od grudnia 2008 do kwietnia 2009 był Wiceprezesem Zarządu Spółki WISTIL S.A., od sierpnia 2010 do września 2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego ,a od września 2011 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Spółce WISTIL S.A. z/s w Kaliszu. Od 2006 r. do sierpnia 2010 r. pełnił funkcje Wiceprezesa Zarządu -Dyrektora Generalnego, a od sierpnia 2010 r. pełni funkcje Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego w Spółce pod firmą Fabryka Firanek i Koronek „Haft”S.A. z/s w Kaliszu – spółce zależnej od Emitenta. Wcześniej Pan Mieczysław Kędzierski pracował w „SILWANA” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. – pełnił funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego. Pan Mieczysław Kędzierski nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem emitenta, która  byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce WISTIL S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

 

Pan Artur Poborski – wykształcenie wyższe, absolwent Politechniki Łódzkiej Wydziału Organizacji i Zarządzania. Posiada doświadczenie w zakresie zaopatrzenia w spółkach : Fabryka Firanek i Koronek „Haft” S.A. z/s w Kaliszu – spółce zależnej od Emitenta, i  Fabryka Nici ARIADNA S.A. z/s w Łodzi. Ponadto Pan Artur Poborski wchodzi w skład Rad Nadzorczych spółek: Fabryka Firanek i Koronek „Haft” S.A., ZPSCHiM „PIOTROWICE” Sp. z o.o.,  Zakłady Porcelany Stołowej „LUBIANA”S.A. – Łubiana k/Kościerzyny, Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. Pan Artur Poborski nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem emitenta, która  byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce WISTIL S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.