Raport bieżący nr 7/2016

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 

Podstawa prawna:   Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz 259 ze zm.) Zarząd WISTIL S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 

Załącznik: Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zwoł.ZWZA na 07.06.2016