Raport bieżący nr 7/2015

Temat:  Korekta i uzupełnienie raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 26.06.2015 r.

Podstawa prawna :        Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

1. Na podstawie par. 6 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w

    sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

    wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych

    przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259

    z późn. zm.)  Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu koryguje:

    Raport bieżący nr 6/2015 w zakresie punktu 1. we fragmencie wymieniającym podstawę

    przekazania raportu. W raporcie podano : „1. Na podstawie § 38 ust. 1 punkt 9)

    Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji

    bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

    warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

    niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Spółki

    „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez ZWZA

    Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 26 czerwca 2015 r. :” – winno być :

   „1. Na podstawie § 38 ust. 1 punkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

   2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów

   papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji

   wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr

   33, poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej

   treść uchwał podjętych przez ZWZA Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 26

   czerwca 2015 r. :” ;

2. Uzupełniając raport bieżący nr 6/2014 z dnia 26.06.2015 r., na podstawie § 38 ust.1 punkt

    5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji

    bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

    warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

    niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr  33, poz. 259 z późn. zm.),  Zarząd

    Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść uchwały zgłoszonej przez

    akcjonariusza podczas obrad ZWZA Spółki „WISTIL” S.A. w dniu 26 czerwca 2015 r.

 

UCHWAŁA   NR   7 /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia  26  czerwca 2015 roku.

w sprawie : podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. postanawia, c o   n a s t ę p u j e :

                                                                                                     § 1.

Zysk netto Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w wysokości : 1 525 456,13 zł(słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i trzynaście groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy w cenie 1 złoty za każdą akcję.    Dzień ustalenia prawa do wypłaty dywidendy ustalić na 20 lipca 2015 roku. Dzień wypłaty dywidendy to 28-08-2015 rok. Pozostały zysk w wysokości 525.456,13 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

                                                                                                     § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 493.703

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,37%

Łączna liczba ważnych głosów 493.703

w tym :

Liczba głosów „za” 8.129

Liczba głosów „przeciw” 485.374

Liczba głosów wstrzymujących się 200

Zgłoszone sprzeciwy – 0

Uchwała w głosowaniu jawnym nie została podjęta.