Raport bieżący nr 7/2014

Temat: o zmianie stanu posiadania akcji „WISTIL”S.A. przez  Przewodniczącą Rady

              Nadzorczej „WISTIL”S.A.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy i art. 70 pkt 1) z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Treść raportu:

  1. Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z siedzibą w Kaliszu informuje, że w dniu dzisiejszym,

      tj. 21 maja 2014 r. otrzymał zawiadomienie od Przewodniczącej Rady Nadzorczej

      „WISTIL” S.A.” – pani Zenony Kwiecień o zmianie stanu posiadania akcji WISTIL S.A.

      następującej treści:

 

Łódź, dnia 20 maja 2014 roku

                                                                                                                Zarząd Spółki  WISTIL S.A.                                                                                                                                  ul. Majkowska 13                                                    

                                                                                                                                    62 – 800 Kalisz

 

ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W SPÓŁCE WISTIL S.A.

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 z późn. zm.) niniejszym informuję, iż:

a)      w związku z zawarciem w dniu 25 lutego 2013 roku z Panem Marianem Kwietniem umowy o częściowy podział majątku wspólnego nabyłam na wyłączną własność 55.590 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji w spółce WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu;

b)      w dniu 27 września 2013 roku dokonałam transakcji nabycia na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji pakietowej zawartej poza godzinami sesji giełdowej, 60.599 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela oznaczonych kodem „ISIN PLWSTIL 00012”  po cenie 13,10 złotych (słownie: trzynaście złotych 10/100);

co zapewniło mi bezpośrednio posiadanie więcej niż 10 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. W/w nabycie akcji nastąpiło w ramach grupy kapitałowej.

Odnosząc się do treści art. 69 ust. 4 w/w ustawy informuję odpowiednio:

1)      data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

a)      25 lutego 2013 roku; umowa o częściowy podział majątku wspólnego zawiadamiam o nabyciu z w/w datą na wyłączną własność 55.590 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji w spółce WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu;

b)      27 września 2013 roku; nabycie na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji pakietowej zawartej poza godzinami sesji giełdowej, 60.599 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela oznaczonych kodem ISIN PLWSTIL 00012 w spółce WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu.

2)      liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz  liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

  • liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału:

–           55.590,00 akcji  w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej z Marianem Kwietniem;

  • procentowy udział posiadanych akcji w kapitale zakładowym spółki:

–        5,56 % –  akcji w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej z Marianem Kwietniem;

  • liczba głosów z tych akcji: 55.590,00 głosów;
  • procentowy udział w/w akcji w ogólnej liczbie głosów: 5,56 %.

3)      liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

  • liczba aktualnie posiadanych akcji: 116.189,00 szt.;
  • procentowy udział w kapitale zakładowym spółki: 11,62 %;
  • liczba głosów z tych akcji: 116.189,00 głosów;
  • procentowy udział akcji w ogólnej liczbie głosów 11,62%.

4)      informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów;

Nie zamierzam zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia.

5)      podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia – posiadające akcje spółki;

Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice” Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (92-208) przy ul. Niciarnianej 2/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000080914, która posiada 485.374 akcji spółki WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, co stanowi 48,54% kapitału zakładowego i daje tyle samo głosów i taki sam procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. W spółce Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice” Sp. z o. o.  posiadam 34.398,00 udziałów co stanowi 87,62% kapitału zakładowego tej spółki i daje tyle samo głosów i taki sam procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników.

6)      osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.   –   nie dotyczy; . ”

 

2. Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z siedzibą w Kaliszu informuje, iż :

 

    a)  Pani Zenona Kwiecień zawiadomiła Spółkę o tym, że w związku z zawarciem w dniu

         25 lutego 2013 r. z Panem Marianem Kwietniem umowy o częściowym podziale

         majątku wspólnego nabyła na wyłączną własność 55.590 (słownie: pięćdziesiąt pięć

         tysięcy pięćset  dziewięćdziesiąt) akcji w spółce WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, o   

         wartości nominalnej 5 złotych każda, co stanowi 5,56% kapitału zakładowego spółki.

         Z akcji tych przysługuje 55.590 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 5,56 %

         udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu  „WISTIL”S.A.;

 

    b)  Zarząd Spółki „WISTIL”S.A, na podstawie zawiadomienia jakie otrzymał od  Pani

         Zenony Kwiecień – Przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki „WISTIL”S.A,   

         informował w raporcie bieżącym nr 14/2013 z dnia  1 października 2013 r. o nabyciu  

         przez Panią Zenonę Kwiecień, w dniu 27 września 2013 r. na rynku regulowanym  

         Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w trybie transakcji pakietowej

         zawartej poza godzinami sesji giełdowej, 60.599 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy pięćset

         dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 5 złotych każda,  

         oznaczonych kodem ISIN PLWSTIL 00012 w spółce WISTIL S.A., po cenie 13,10   

         złotych, co stanowi 6,06% kapitału zakładowego spółki. Z akcji tych przysługuje 60.599

         głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 6,06 % udziału w ogólnej liczbie głosów na 

          walnym zgromadzeniu „WISTIL”S.A.

 

    c)  aktualnie Pani Zenona Kwiecień posiada 116.189 akcji „WISTIL” S.A. o  wartości   

         nominalnej  5 złotych każda, co stanowi  11,62 % w kapitale zakładowym. Z akcji tych

         przysługują 116.189 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowi 11,62 % udziału w 

         ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu  „WISTIL”S.A.,  a poprzez podmioty

         powiązane łącznie posiada 601.563 akcje „WISTIL”S.A. o łącznej wartości nominalnej

         3.007.815,00 zł. , co stanowi 60,16 % w kapitale zakładowym.  Z akcji tych przysługują

         601.563  głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowi 60,16 % udziału w ogólnej liczbie

         głosów na walnym zgromadzeniu  „WISTIL”S.A.

 

          .