Raport bieżący nr 7/2012

Temat: Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Na podstawie par. 5 ust. 1 pkt  22 oraz par. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm. ), Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. informuje, że NWZA w dniu 6 marca 2012 r. ,  dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki .

NWZA powołało w dniu 6 marca 2012 r., w wyniku głosowania grupami,  w skład Rady Nadzorczej   pana Łukasza Ścigałę.
Pan Łukasz Ścigała  – wykształcenie wyższe , absolwent UMCS w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek prawo. Aplikant adwokacki od 2010 r. w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach.    Nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki WISTIL S.A. z/s w Kaliszu  oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej , spółki osobowej lub  jako członek organu spółki kapitałowej  oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, który jest prowadzony na podstawie ustawy o KRS.

Jednocześnie w skład Rady Nadzorczej  zostali powołani :
1. Pan Marcin Hausman – wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego . Dyplom ukończenia studiów Executive MBA Towson University, University of Baltimore, Certyfikat ukończenia studiów Executive MBA Robert H. Smith School of Business University of Meryland , Uniwersytet Łódzki. W 2011 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Od 2007 r. pełni funkcję Dyrektora ds. Marketingu i Sprzedaży w Ariadna S.A. Fabryka Nici .       Nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta   oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej , spółki osobowej lub  jako członek organu spółki kapitałowej  oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych,  prowadzonym  na podstawie ustawy o KRS.

2.  Pani Zenona Kwiecień – wykształcenie średnie, zasiada w Radzie  Nadzorczej  Spółki „WISTIL” S.A. od 1999 r. . Pani Zenona Kwiecień zasiada  m. in. w Radzie Nadzorczej Spółki  pod firmą Fabryka Firanek i Koronek „HAFT” S.A. z/s w Kaliszu oraz w Radzie Nadzorczej Spółki pod firmą Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych ‘PIOTROWICE” Sp. z o.o. w Piotrowicach.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta , nie zasiada w organach spółek konkurencyjnych i nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych , prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
3.  Pani Nina Surma – jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu od 2004 r.. Posiada wykształcenie wyższe, mgr inż. – Politechnika Łódzka Wydział Budownictwa i Architektury. Studia Podyplomowe – Uniwersytet Łódzki – Wydział Zarządzania. Pracuje jako Główna Księgowa w Zakładach Dziewiarskich „GRAMARK”  z/s  Łódź – Wiączyn Dolny.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta , nie zasiada w organach spółek konkurencyjnych i nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych , prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
4. Pan Jarosław Marczak jest doktorem nauk ekonomicznych i doradcą podatkowym. Od 1986 r. związany z Uniwersytetem Łódzkim, w tym jako adiunkt w Zakładzie Finansów Lokalnych Katedry Finansów i Bankowości oraz starszy wykładowca w Katedrze Finansów Publicznych, członek Komisji Ekonomicznej oraz Senatu. Od 1990 r. współpracował z różnymi przedsiębiorstwami w zakresie doradztwa, ekspertyz i konsultingu. Jest Członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Porcelany „Ćmielów” sp. z o. o. oraz Sekretarzem Rady Nadzorczej Zakładów Przetwórczych Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice” sp. z o. o. Wykłada m.in. na kursach dla maklerów giełdowych, członków rad nadzorczych i kadr kierowniczych przedsiębiorstw.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta, nie zasiada w organach spółek konkurencyjnych i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
5. Pan Jarosław Gręda powierzając funkcję członka Rady Nadzorczej.  Pan Gręda posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – Uniwerytet Łódzki. Pan Gręda pracował jako Kierownik Działu Marketingu obecnie Dyrektor Handlowy w Zakładach Dziewiarskich GRAMARK – Wiączyn  Dolny. Pan Gręda nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Gręda nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2012-03-06 Mieczysław Kędzierski Prezes Zarządu