Raport bieżący nr 6/2017

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2017

 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz 259 ze zm.) Zarząd WISTIL S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA WISTIL S.A. na 14.06.2017