Raport bieżący nr 6/2014

Temat :    Korekta raportów bieżących : nr 4/2014 i nr 5/2014 z dnia 16.05.2014 r.

Podstawa prawna :        Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Na podstawie par. 6 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)  Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu koryguje:

 

1) Raport bieżący nr 4/2014 w zakresie określenia : punktu 6a. Porządku obrad. W raporcie podano : „6. Przedstawienie i rozpatrzenie: a. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.” – winno być : 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: a. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. ;

 

2) Raport bieżący nr 5/2014 w zakresie określenia tematu raportu . W raporcie podano temat : Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 24 czerwca 2013 r.” – winno być : Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 24 czerwca 2014 r.