Raport bieżący nr 6/2012

Temat: Treść  uchwał  podjętych na  Nadzwyczajnym  Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu  6 marca 2012 r

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pózn. zm. )  Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej  treść uchwał NWZA Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu podjętych w dniu  6 marca 2012 r.

 

UCHWAŁA NR 1/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 marca  2012 r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. wybiera Panią Małgorzatę Stodolną do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 273.891  procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi   27,3891

 

Łączna liczba ważnych głosów  273.891.

 

głosów „Za” przyjęciem uchwały oddano 273.891
głosów „przeciw” oddano 0
głosów „wstrzymujących się” oddano  0
UCHWAŁA NR 2/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 marca  2012 r.

 

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
§ 1
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 273.891 ,  procentowy udział akcji , z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi  27,3891

 

Łączna liczba ważnych głosów  273.891

 

głosów „za” przyjęciem uchwały oddano  273.891
głosów „przeciw” oddano 0
głosów „wstrzymujących się” oddano  0
UCHWAŁA NR 3/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia  6 marca  2012 r.

 

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1.  Nina Surma
2.  Jarosław Gręda

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 273.891,  procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi  27,3891 .

 

Łączna liczba ważnych głosów  273.891

 

głosów „za” przyjęciem uchwały oddano  273.891
głosów „przeciw” oddano 0
głosów „wstrzymujących się” oddano 0

 

UCHWAŁA NR 4/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 marca 2012 r.

 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. przyjmuje następujący porządek obrad ogłoszony w dniu  2 lutego 2012 roku i uzupełniony w dniu 7 lutego 2012 r. w ramach raportów bieżących Spółki  i na stronie internetowej Spółki

 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki .
7. Wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami , podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 kodeksu spółek handlowych.
8. Zmiany w  składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zmiany w Statucie Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy  273.891 , procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi  27,3891

 

Łączna liczba ważnych głosów  273.891

 

głosów „za” przyjęciem uchwały oddano  273.891
głosów „przeciw” oddano  0
głosów „wstrzymujących się” oddano 0

 

UCHWAŁA NR 5/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 marca 2012 r.

 

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

 

§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WISTIL S.A. określa liczbę członków Rady Nadzorczej na 6.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy  273.891 , procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi  27,3891

 

Łączna liczba ważnych głosów 273.891

 

głosów „za” przyjęciem uchwały oddano 273. 891
głosów „przeciw” oddano 0
głosów „wstrzymujących się” oddano 0
UCHWAŁA NR  6/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kaliszu
odbytego w  dniu 6 marca 2012 r.
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 k.s.h. , zgodnie z wnioskiem akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/5 kapitału zakładowego , uchwala co następuje :

 

§ 1

 

Postanawia się o wyborze członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 k.s.h.
§ 2

 

Ustalenia dotyczące podziału na grupy , dokonane w wyniku oświadczeń złożonych przez akcjonariuszy , stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3
Wybór członków Rady Nadzorczej dokonywany w trybie głosowania grupami dokonywany będzie na podstawie dalszych uchwał.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 273.891, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi  27,3891

 

Łączna liczba ważnych głosów 273.891

 

głosów „za” przyjęciem uchwały oddano 268.891
głosów „przeciw” oddano  0
głosów „wstrzymujących się” oddano  5.000

 

Oświadczenie złożone przez pełnomocnika akcjonariusza dot. podziału na grupy.

 

Pełnomocnik Akcjonariusza Zakładów Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II” Sp. z o.o. z/s w Tarnobrzegu oświadcza, iż tworzy grupę stanowiącą 45.649 akcji

 

UCHWAŁA NR  7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL S.A.
(grupy akcjonariuszy utworzonej w trybie art.385 § 5 k.s.h.)
z dnia 06 .03. 2012 roku

 

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

 

Grupa akcjonariuszy utworzona zgodnie z art. 385§ 5 k.s.h.  uchwala co następuje

 

§ 1

 

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej  Pana Łukasza Ścigałę.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej  podjęcia.

 

Przy czym w głosowaniu nad tą uchwałą oddano 45.649 głosów  co stanowi 100 % głosów biorących udział w głosowaniu w trybie art. 385 § 5 k.s.h.   i  16,66  % głosów  obecnych na  niniejszym Zgromadzeniu.
UCHWAŁA NR  8/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 marca 2012 r.

 

w sprawie  powołania  członków Rady Nadzorczej.

 

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki następującą osobę :

 

Marcin Hausman
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy  60.591 , procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi  6,0591

 

Łączna liczba ważnych głosów  60.591

 

głosów „za” przyjęciem uchwały oddano – 55.591
głosów „przeciw” oddano  0 ,
głosów „wstrzymujących się” oddano  5.000

 

UCHWAŁA NR  9/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 marca 2012 r.

 

w sprawie  powołania  członków Rady Nadzorczej.

 

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki następującą osobę :

 

Zenona Kwiecień
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy  60.591 , procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi  6,0591

 

Łączna liczba ważnych głosów  60.591

 

głosów „za” przyjęciem uchwały oddano – 55.591
głosów „przeciw” oddano  0 ,
głosów „wstrzymujących się” oddano  5.000

 

UCHWAŁA NR  10/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 marca 2012 r.

 

w sprawie  powołania  członków Rady Nadzorczej.

 

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki następującą osobę :

 

Nina Surma
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy  60.591 , procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi  6,0591

 

Łączna liczba ważnych głosów  60.591

 

głosów „za” przyjęciem uchwały oddano – 55.591
głosów „przeciw” oddano  0 ,
głosów „wstrzymujących się” oddano  5.000

 

UCHWAŁA NR  11/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 marca 2012 r.

 

w sprawie  powołania  członków Rady Nadzorczej.

 

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki następującą osobę :

 

Jarosław Marczak
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy  60.591 , procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi  6,0591

 

Łączna liczba ważnych głosów  60.591

 

głosów „za” przyjęciem uchwały oddano – 55.591
głosów „przeciw” oddano  0 ,
głosów „wstrzymujących się” oddano  5.000

 

UCHWAŁA NR  12/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 marca 2012 r.

 

w sprawie  powołania  członków Rady Nadzorczej.

 

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki następującą osobę :
Jarosław Gręda

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy  60.591 , procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi  6,0591

 

Łączna liczba ważnych głosów  60.591

 

głosów „za” przyjęciem uchwały oddano – 55.591
głosów „przeciw” oddano  0 ,
głosów „wstrzymujących się” oddano  5.000
UCHWAŁA NR    13 /2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia  6 marca 2012 r.

 

w sprawie zmian w Statucie Spółki.

 

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany :
§ 1

 

1) dodanie w par. 6 Statutu Spółki ustępów:  9,10 i 11 w brzmieniu:

 

„9. PKD 62.0 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana.
10. PKD 63.1 – Przetwarzanie danych ; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych.
11. PKD 95.1 – Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego.”

 

2) par. 14 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

 

„1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu (5) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

 

§ 2
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 273.891  procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi  27,3891

 

Łączna liczba ważnych głosów  273.891

 

głosów „za” przyjęciem uchwały oddano  273.891
głosów „przeciw” oddano  0
głosów „wstrzymujących się” oddano 0

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2012-03-06  Mieczysław Kędzierski Prezes Zarządu